: หัวข้อการแข่งขัน Multi skill ม ต้น Hobby is a part of my life (จังหวัดกำแพงเพชร) /คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (Education Management Information System : EMIS) ดาวน์โหลดได้ที่นี่ / ขอให้สถานศึกษาทุกแห่ง ในสังกัด สพม.41 ดำเนินการกรอกข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (เฉพาะ ม.1 กับ ม.4 ) รายละเอียดของหนังสือ ส่งทาง E-Office เรียบร้อยแล้ว