: แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทน พนักงานราชการ,ครูธุรการ,นักการภารโรง(คืนครู),ครูประจำหอพัก,Labboy,นักการภารโรงอัตราต่อเนื่อง เรียบร้อยแล้วตั้งวันที่ 3 พ.ย. 58 / แจ้งพนักงานราชการค่าตอบแทนเดือนตุลาคม รายการ หักเฉพาะประกันสังคมเท่านั้น นอกจากรายการนี้ให้ติดต่อชำระเอง / แจ้งประชาสัมพันธ์ - ข้าราชการครูที่ยื่น Undo ไว้ รับใบรับรองสิทธิฯ (แบบ ข.๓.) ตามรายชื่อดังแนบ (รายชื่อรับใบรับรองสิทธิฯ) ที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์