: แจ้งประชาสัมพันธ์ - ข้าราชการครูที่ยื่น Undo ไว้ รับใบรับรองสิทธิฯ (แบบ ข.๓.) ตามรายชื่อดังแนบ (รายชื่อรับใบรับรองสิทธิฯ) ที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์