: ขอเชิญแข่งขัน "กิจกรรมรักษ์ภาษาไทย" เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2559 ในวันที่ 9 มิถุนายน 2559 ที่โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม และ พิจิตรพิทยาคม (สามารถรายงานตัวได้หน้าสนามแข่งขัน)/ แจ้งขอเลื่อนการประชุมออกไปไม่มีกำหนด จำนวน 2 เรื่อง 1.การประชุมปฎิบัติการวางแผนพัฒนาศักยภาพการอ่านเขียนและการสื่อสารภาษาไทย นักเรียนมัธยมศึกษาในวันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2559 2.การประชุมปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมในศตวรรษที่ 21 ในวันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2559