: ยินดีต้อนรับ นายสงวนศักดิ์ เศรษฐีธัญญาหาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ด้วยความยินดียิ่ง