: แจ้งประชาสัมพันธ์ - ข้าราชการซึ่งเข้ารับราชการก่อนวันที่ 27 มีนาคม 2540 และเป็นสมาชิก กบข. โดยสมัครใจ และข้าราชการบำนาญที่รับบำนาญ ณ หน่วยเบิกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ที่ประสงค์กลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 (Undo)สามารถติดต่อขอรับแบบประสงค์จะ Undo และยื่นแบบที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2557 – 30 มิถุนายน 2558เอกสารหลักฐานประกอบแบบประสงค์ Undo ข้าราชการ 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (รับรองสำเนาถูกต้อง) จำนวน 2 ฉบับ 2. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ยกเว้นบัญชีเงินฝากประจำ) ต้องไม่เป็น บัญชีร่วมกับผู้อื่น (รับรองสำเนาถูกต้อง) จำนวน 2 ฉบับข้าราชการบำนาญ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (รับรองสำเนาถูกต้อง) จำนวน 2 ฉบับ / แจ้งตัวแทนโรงเรียนในสังกัด ให้มารับบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาลจากประกันสังคม ของ พนักงานราชการ อัตราจ้าง ทุกตำแหน่ง ได้ที่ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพม.41