ด่วน !   ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
เรื่อง    รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2554

(ประกาศ ณ วันที่  12 เมษายน 2554)

 img1.jpg

 

  แนบท้ายประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41  ลงวันที่   12 เมษายน  พ.ศ. 2554

  01  กลุ่มวิชาภาษาไทย

  ที่

  เลขประจำตัวสอบ

  ชื่อ  -  ชื่อสกุล

  หมายเหตุ

1

  010001

  นายอริย์ธัช    ฉัตรเงิน

   

2

  010002

  นางสาวกาญจนา  แสงสุวรรณ

   

3

  010003

  นางสาวสุภาวดี   ใจหนักแน่น

   

4

  010004

  นางสาวภัทรธิดา   บางเกิง

   

5

  010005

  นางสาวนิศากร   ชมภูนุช

   

6

  010006

   นางสาวเรณู    รอดทัพ

   

7

  010007

  นางสุนารี   รัตนประเสริฐ

   

8

  010008

  นางจิตราภรณ์   ดีจิ๋ว

   

9

  010009

  นายธวัช   ให้พร

   

10

  010010

  นางสาวเบ็ญจวรรณ  อินทรชิต

   

11

  010011
  นายธีรพงศ์  เพ็งชัย
   

12

  010012
  นางสาวภัสราภรณ์   วันชาติ
   

13

  010013
  นางสาวปรียาลักษณ์  พงษ์อยู่
   

14

  010014
  นายศิริชัย  เลี่ยมทอง
   

15

  010015
  นายสนอง  ผะเดียงครบุรี
   

16

  010016
  นางสาวเพ็ญฉวี  คงพิทักษ์
   

17

  010017
  นางสาวแสงเดือน  บุญประสพ
   

18

  010018
  นางสาวพวงเพ็ญ  แพรแก้ว
   

19

  010019
  นางสาวแวววิมล  นัยวุฒิ
   

20

  010020
  นางสาวจิราพร  สินเอี่ยม
   

21

  010021
  นางสาวรจมารี  โฉมอุดม
   

22

  010022
  นางสาวอุบลวรรณ  จูด้วง
   

23

  010023
  นางสาวกนิษฐา  ศรีภิรมย์
   

24

  010024
  นางสาวจิราวรรณ  หอมขุนทศ
   

25

  010025
  นางสาวกันยา  ศรีเดช
   

26

  010026
  นางสาวกัญญณัฐ  ทองมาก
   

27

  010027
  นางสาวจุฑาลักษณ์  ก่ำเม็ด
   

28

  010028
  นางสาวกิ่งกาญจน์  ภูมิผล
   

29

  010029
  นางสาวกรรณิกา  ทองดี
   

 

02  กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ

ที่

เลขประจำตัวสอบ

ชื่อ  -  ชื่อสกุล

หมายเหตุ

1

020001

นางสาวกฤษณา    อิ่มโอษฐ

 

2

020002

นางสาวภัทราวดี  บิณฑวิหค

 

3

020003

นางสาวศิริวรรณ  สุขบรรณ์

 

4

020004

นางสาวพิมพาภรณ์  ธีรพงศ์สกล

 

5

020005

นายทรงธรรม  พงษธา

 

6

020006

นางสาวจุฑาธิป   เขตตการ

 

7

020007

นางสาววิริยาภรณ์  มาเพิ่ม

 

8

020008

นางสาววัชรภรณ์ รามสูต

 

9

020009

นางสาวโชติดา  พักเรือนดี

 

10

020010

นายปริญนุวัฒน์  แก้วทอง

 

11

020011

นางสาวจุตติมา  กาญจนะจันทร์

 

12

020012

นายณัฐพงศ์  วงศ์ษา

 

13

020013

นางสาวเสาวลักษณ์   ตรีเทพา

 

14

020014

นางสาวลัดดาวรรณ   น้อยลา

 

15

020015

นางสาวสมฤดี   เกตุแก้ว

 

16

020016

นางสาวจินตนา   ธิน้อยวงค์

 

17

020017

นายวัลลภ   ทารินทร์

 

18

020018

นางสาวน้ำทิพย์   พะยิ้ม

 

19

020019

นางสาวอุษณีย์  สีเหลืองอ่อน

 

20

020020

นางสาวรุ่งรัตน์  ระวังไพร

 

21

020021

นายจรัญ  จันทร์สมบัติ

 

22

020022

นายปรีชา   เกิดพงษ์

 

23

020023

นางสาวใกล้รุ่ง   ชัยฤทธิ์

 

24

020024

นางสาวนงค์เยาว์  จันผง

 

25

020025

นายปาลิน   ปิ่นสุข

 

26

020026

นายเรืองวิทย์  ประเสริฐศรี

 

27

020027

นางสาวพานุลักษ์  ผมน้อย

 

28

020028

นางสาวกานต์ศินี  ทวีเสริมศิริสุข

 

29

020029

นางสาวมัชฌิมา  ศรีพล

 

30

020030

นายวชนาปกรณ์  แก่งศิริ

 

31

020031

นางสาวสุพรรษา  นุชมา

 

32

020032

นางสาวดวงรัตน์  ปอกกันยะ

 

33

020033

นางสาวสุนันทา  เพ็งแจ้ง

 

34

020034

นางสาวแสงอรุณ  รุ้งกระดี่

 

35

020035

นางสาววรรณา  เกิดดี

 

36

020036

นางพัชรินทร์  คะใจ

 

37

020037

นางจรรยา  ภู่ทอง

 

38

020038

นางสาวสาวิตรี  ทรัพย์สม

 

39

020039

นางสาวชญานิศ  สู่สุข

 

40

020040

นายสิทธิบดินทร์  บุญสัญ

 

41

020041

นางสาวดุจฤดี  วังคำ

 

42

020042

นางสาวนิตยา  คณธี

 

43

020043

นายพศิน  ศรีปาน

 

44

020044

นายบุญอวบ  ลอสวัสดิ์

 

45

020045

นางกนกเนตร  ฉุยฉาย

 

46

020046

นางสาวสุนันทา  รัตนหิรัญวงศ์

 

47

020047

นางสาวศุภนิช  มีขันหมาก

 

48

020048

นางสาวผการัตน์  เสือเปรม

 

49

020049

นางสาววิภาวรรณ  ยอดอ่วม

 

50

020050

นางสาวธันวดี  สืบวงศ์รอด

 

51

020051

นางสาวณัฏฐณิชา  มีศรี

 

52

020052

นางสาวพรทิพย์  ติ๊บลำเอี้ยง

 

53

020053

นางสาวคณัสนันท์  ภูมีสัตย์

 

54

020054

นางอาทิตยา  ติวุตานนท์

 

55

020055

นางบุหงา  บรรจงพินิจ

 

56

020056

นางสุพิชญา  กันทะวงค์

 

57

020057

นางสาวกุลธิดา  เอี่ยมอาจ

 

58

020058

นายธงชัย  สุขขำ

 

59

020059

นางสาวชวาลา  เอี่ยมอ่ำ

 

60

020060

นางศิรินภา  บุญรักษ์

 

61

020061

นางสาวเสาวพรรณ  ชุ่มรัศมี

 

62

020062

นายอดุลย์  มัทยา

 

63

020063

นางสาวเอรวรรณ์  นิ่มพวง

 

64

020064

นางกนกศรี  คีรีรมย์

 

65

020065

นางสาวนพรัตน์  แก้วน้ำเพ็ชร

 

66

020066

นายวรภณ  เจียมรัมย์

 

67

020067

นางสาวดารัตน์  แอธน

 

68

020068

นางสาวอัจนา  ปัญญาครอง

 

69

020069

นายชัชชา  จันโทสถ  

 

70

020070

นางสาวเบญจมาศ  คนคล่อง

 

71

020071

พลฯยศศักดิ์  สุขเกษม

 

72

020072

นางสาววิริยา  ทัพวัฒนะ

 

73

020073

นางสาวจิตจุฑา  อยู่ครอบ

 

74

020074

นางสาวพรชนิตว์  ปรางค์ศรีทอง

 

75

020075

นางสาวสมหญิง  บดีรัฐ

 

 

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์

ที่

เลขประจำตัวสอบ

ชื่อ  -  ชื่อสกุล

หมายเหตุ

1

030001

นายธนากร  ภู่ภูวเศรษฐาวร  

2

030002

นายวาทิต  ไพโรจน์อังสุธร  

3

030003

นายชิน  สละชุ่ม  

4

030004

นายกรกช  สุบิน  

5

030005

นายทินกรณ์  พรมเภา  

6

030006

นางอาภามาส  อุษณรัสมี  

7

030007

นายฉัตรชัย  เครือสิงห์  

8

030008

นายอนุชา  นักพรานบุญ  

9

030009

นางสาวสุนิสา  มหายศ  

10

030010

นางจิรัญญา  จวรรณะ  

11

030011

นางสาวตรมณ์  พงษ์พานิช  

12

030012

นางสาวอัญชลี  รัตนวิจิตรสกุล  

13

030013

นางสาวลดาวัลย์  ธัญญะภูมิ  

14

030014

นายธนารัตน์  น้าคณาคุปต์  

15

030015

นายธีระ  ทองมี  

16

030016

นางสาวอารีย์  จันทร์สุ่ม  

17

030017

นายพสิษฐ์  มีศรีสวัสดิ์   

18

030018

นางสาวภัคจิรา  พุ่มพวง  

19

030019

นางสาวพรทิพย์  เขียวขำ  

20

030020

นางสาวจุฑารัตน์  ยมรัตน์  

21

030021

นางสาวเกศกนก  ภักดีลุน  

22

030022

นางสาวเรวดี  จันทะคุณ  

23

030023

นางสาวสมพร  พิลาลี  

24

030024

นายชัยวัฒน์  โมกขศักดิ์  

25

030025

นางสาวนัทฐญา  จันทร์กลิ่น  

26

030026

นายพงษ์ศักดิ์  กำปั่นเงิน  

27

030027

นายคมสัน  จินา  

28

030028

นางสาวนฤมล  ชิดประทุม  

29

030029

นางสาวโสภาวรรณ  รอดหิรัญ  

30

030030

นางสาวชลธิชา  ฉิมมา  

31

030031

นายมงคล  โพธิ์ม่วง  

32

030032

นายนันทวัฒน์  เข็มทอง  

33

030033

นางสาวพัชรา  ม่วงการ  

34

030034

นางสาวดวงใจ  แก้วสูงเนิน  

35

030035

นายอนุวัฒน์  มณฑาทิพย์  

36

030036

นางสาววนิดา  แก้วนาหอ  

37

030037

นายเอกสิทธิ์  หม่องมะลิต๊ะ  

 

กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์

ที่

เลขประจำตัวสอบ

ชื่อ  -  ชื่อสกุล

หมายเหตุ

1

040001

นางสาวศิริขวัญ  โตนาค  

2

040002

นางสาวนาฏอนงค์  จันทร์เขียว  

3

040003

นายวุฒิชัย  ระถาพล  

4

040004

นางสาวนิรมล  บุญคุ้ม  

5

040005

นายสุริยา  ชูชีพ  

6

040006

นางสาวนิศาชล  เกษมสุข  

7

040007

นายชลธี  แสวงทอง  

8

040008

นายภัทรพล  เมฆพินธุ์  

9

040009

นางสาวสุดธิดา  สุขสว่าง  

10

040010

นางสาวนวลพรรณ  ศรีท้วม  

11

040011

นายสุพัฒน์  อินหาญ  

12

040012

นางสาวพิตะวัน  เนตรทอง  

13

040013

นางสาวเมษยา  เพ็ชรคง  

14

040014

นางสาวพรหมพร  ดวงคำ  

15

040015

นางสาวสายสมร  ส่งศรี  

16

040016

นายพรรณศักดิ์  เบญจพลวัฒนา  

17

040017

นายสุวิทย์  อิ่นแก้ว  

18

040018

นางสาววิภาวรรณ  ป้อมทอง  

19

040019

นางสาวอัจฉรา  ทองรวม  

20

040020

นางสาววิไลวรรณ  ประเสริฐผล  

21

040021

นายจักรพงษ์  กุลมาลา  

22

040022

นางสาวยุพา  ปู่เณรน้อย  

23

040023

นายปรีชา  รุ่งโพธิ์  

24

040024

นางกุลนรี  นวนฉวี  

25

040025

นางสาวณัฐรัตน์  ถารี  

26

040026

นายอิทธิพล  สุขสอาด  

27

040027

นางสาวปิยวรรณ  พงษ์พิทักษ์  

28

040028

นายวิศิษฐ์  จันทร์ทอง ขาดคุณสมบัติ

29

040029

นายสุวัช  เพ็งสมยา  

30

040030

นางสาวสุนีพร  วุฒิชุมภู  

31

040031

ว่าที่ ร.ต.สุเมธ  สุยะลังกา  

32

040032

นายธวัชชัย  คชาธาร  

33

040033

ว่าที่ ร.ต.มนู  มุ่งเจริญ  

34

040034

นายสมควร  อ่อนนุ่ม  

35

040035

นางสาวณัฐณิชา  ชังคะนาค  

36

040036

นางสาวศิริลักษณ์  จันทร์ฤทธิ์  

37

040037

นายไชยเดช  นูนคาน  

38

040038

นายนพพล  พวงน้ำอ่าง  

39

040039

นางสาวระวิดา  เทียมเมฆ  

40

040040

นางรัตนาวรรณ  จินดาหอม  

41

040041

นางสาวคณาธิป  สุดสงวน  

42

040042

นายธนิต  นารถบุญ  

43

040043

นางนิชาภา  ภู่สุวรรณ  

44

040044

นายณิชพน  คุ้มคำ ขาดคุณสมบัติ

45

040045

นางสาวศิริขวัญ  โพธิ์อ่วม  

46

040046

นางสาวอุไรวรรณ  เรืองฤทธิ์  

47

040047

นางสาวศิรินยา  ศรีสุวรรณ  

48

040048

นางนุชนารถ  ขุมเพ็ชร  

49

040049

นายนลทวัฒน์  พันธุ์เฮง  

50

040050

นางสาวรัชญาพร  วัตตเสรี  

51

040051

นางสาวพิจิตรา  หมอกมืด  

52

040052

นางสาวเนตรนภา  อยู่แก้ว  

53

040053

นางสาวบุปผา  วรวงษ์  

54

040054

นายสำเริง  รุ้งกระดี่  

55

040055

นางสาววิราสินี  คล้อยสวาท  

56

040056

นายเอกชัย  รุ่งเรือง  

57

040057

นางสาวจินตนา  ตรีอินทอง  

58

040058

นางสาวเบญจวรรณ  นาคเอี่ยม  

59

040059

นายสมเกียรติ  กุดั่น  

60

040060

นางสาวพิไลลักษณ์  จัดการ  

61

040061

นางสาววิมลรัตน์ เจริญธัญญากร  

62

040062

นางสาวสุดาลักษณ์  พรหมวิหาร  

63

040063

นางสาวปฏิรักษ์ กาญจนาพิพัฒน์  

64

040064

นางสาวกัลยา  แคนลาด  

65

040065

นายกลยุทธ  แก้วบัวดี  

66

040066

นางสาวสุวพิชญ์  อินยา  

67

040067

นายกริชชัย  ปานมณี  

68

040068

นางธวัลรัตน์  มันศรีพรหม  

69

040069

นางสาวดารัตน์  ปาจิตร  

70

040070

นางสาวคัทลียา  ทับอินทร์  

71

040071

นายชาครินทร์  นุ่มน้อย  

72

040072

นายปรเมษฐ์  ราชทรัพย์  

73

040073

นายกฤษณ์  สอนดี  

74

040074

นายเสถียร  ฤกษนันทน์  

75

040075

นางสาวอุรชา  สกุลณี  

76

040076

นางสาวจตุพร  เที่ยงอยู่  

77

040077

นายตรีเพ็ชร  มีศิลป์  

78

040078

นางสาวเอมอร  เสือปรางค์  

79

040079

นางสาวสุพรรษา  เทศแจ่ม  

80

040080

นางสาววรัญญา  เศรษฐาวงษ์  

81

040081

นางสาวรัชนีกร  ไชยทองเครือ  

82

040082

นางสาวณพัฐอร  เกษมี  

83

040083

นายเชาวฤทธิ์  ใจประดิษฐ์  

84

040084

นางนิมิตร  เมฆี  

85

040085

นายศุภกรณ์  แก้วสระแสน  

86

040086

นายชานนท์  สุขสอาด  

87

040087

นายดาวเรือง  สหชาติ  

88

040088

นายมนตรี  คตสุก  

89

040089

นายเอกเทศ  เพ็ชรวิจิตร  

90

040090

นายประพันธ์  คำเพ็ง  

91

040091

นางสาวปณดา  แจ้งโถง  

92

040092

นางสาวธนิตา  ศิริอ่อน  

93

040093

นายวิโรจน์  เจกะวงค์  

94

040094

นางสาวจินตภา  หนูทอง  

95

040095

นางสาวณัฐริณีย์  น้อยจันทร์  

96

040096

นายนเรน  สินพูล  

97

040097

นางสาวฤทัยรัตน์  ศิรินทวงษ์  

98

040098

นางสาวยุวเรศ  อินทร์ปัญญา  

99

040099

นายจิรพงษ์  เทียนแขก  

100

040100

นางสาวปาริชาติ  ม่วงทอง  

101

040101

นางสาวประไพพรรณ  เงินเมือง  

102

040102

นางสาวพนิตา  มณีโชติ ขาดคุณสมบัติ

 

กลุ่มวิชาสังคมศึกษา

ที่

เลขประจำตัวสอบ

ชื่อ  -  ชื่อสกุล

หมายเหตุ

1

050001

นางสาวเยาวดี   มาเกิด  

2

050002

นายอนุชา   หลักหิน  

3

050003

นางสาวเกษร   สังคง  

4

050004

นายฤทธิชัย    ไหมทอง  

5

050005

นายเก่งกาจ   ซ่อนกลิ่น  

6

050006

นายสังวร   นิลขาว  

7

050007

นายภมรชัย   ทัดปอย  

8

050008

นายอุบล   พิมพาวะ  

9

050009

นางธนพรรณ  ปรางโท้  

10

050010

นางสาวนิตยา  ทองจิตติ  

11

050011

นายสามารถ  สัตบุตร  

12

050012

นายณัฐพล  กองทอง  

13

050013

นางสาวภัณฑิรา   รามสูต  

14

050014

นางสาวฐิติฌาภรณ์  พงศ์จันทร์  

15

050015

นางสาวกวินตรา  นิลสนธิ  

16

050016

นางสาวจุติพร  โพธิ์กัณฑ์  

17

050017

นายวิสุทธิพงษ์  ยอดเสาดี  

18

050018

นายสมพร   นวนงาม  

19

050019

นางสาวรัชดาภรณ์  แซ่ซี  

20

050020

นางสาวอาภากร   คุ้มเณร  

21

050021

นางสุพพัตสิริ  สุวรรณ  

22

050022

นางสาวจิตรา  ทองคำ  

23

050023

นางสาวนฤมล   ไทยเจริญ  

24

050024

นางสาวปภัสวรรณ  เอี่ยมรักษา  

25

050025

นางพัชราพร  กล้าหาญ  

26

050026

นางสาวณัฐธยาน์   ยะปาน  

27

050027

นางสาวจิรัฎฐ์  สุขเกษม  

28

050028

นางสาวรัตน์ดา  กุลน้อย  

29

050029

นางสาวอมรา  ประกอบมิตร  

30

050030

นางสาวภัชภิชา  สีทอน  

31

050031

นายเซ็น   ชุ่มเย็น  

32

050032

นางสาวชไมพร   ชุมภู  

33

050033

นางสาวมธุรส   คงฟัก  

34

050034

นางกิตติมา   บุญเรือง  

35

050035

นางพิณทิพย์  ทองมหา  

36

050036

นายเอกอดุลย์  พิมพาทอง  

37

050037

นายพลวัฒน์  แจ้งดี  

38

050038

นางกชกาญจน์  พานทอง  

39

050039

นางสาวจันทรวดี  สุขสำราญ  

40

050040

นายธนพล  กลิ่นบัว  

41

050041

นางสาวใบอ้อ  ศิลาเงิน  

42

050042

นางสาวจันทรา  มยุเรศ  

43

050043

นางสาวทัศณา  คุณสิน  

44

050044

นางสาวบุบผา  อยู่สภาพ  

45

050045

นายอนุสิษฐ์  แก้วศรีทอง  

46

050046

นางสาวนิตย์ยา  พุ่มขจร  

47

050047

นางสาวปนัดดา  หลินเจริญ  

48

050048

นายพงศกร  กรรขำ  

49

050049

นายชัยณรงค์  บัวกลม  

50

050050

นางสาวรัฐชดาพร  พงษ์พัฒน์  

51

050051

นางสุพัตรา  มาศธนานันต์  

52

050052

นายไพรโรจน์  สำลี  

53

050053

นางทิวา  เมืองหลวง  

54

050054

นายธนัญกรณ์  ก้อนแก้ว  

55

050055

นางสาวสุชาดี  วงศ์ธนะบูรณ์  

56

050056

นางวัชรพรรณ  เอ็นดู  

57

050057

นางสาวปราวีณา  ธนะมั่น  

58

050058

นางสาวเรวดี  สิทธิศักดิ์  

59

050059

นางกิตติยา  เจริญธัญญากร  

60

050060

นางอุดมลักษณ์  อภิชาตยานนท์  

61

050061

นางสาวผกาภรณ์  ถิ่นวงษ์แพง  

62

050062

นางสาวกุหลาบ  ภูแข  

63

050063

นายปิญโญ   แฉล้มฉัตร  

64

050064

นางพัชรี  พิมพา  

65

050065

นางสาวอรุณ  เต่าทอง  

66

050066

นางสาวสวามินี  มนัสสา  

67

050067

นายฉกาจ  ศรีสอน  

68

050068

นางสาวชิดศุภางค์  พวงสุข  

69

050069

นางสาวปิยธิดา  วงศ์ประสิทธิ์  

70

050070

นายประชา  สืบศักดิ์วงศ์  

71

050071

นางสาวอุบลรัตน์  ทรงประดิษฐ์  

72

050072

นางสาวศิริพร  ศรีผึ้ง  

73

050073

นายกิตติชัย  กาวิละปัญญา  

74

050074

นางสาวดารารัชนี สงวรรณ  

75

050075

นายกิตติพัศ  เชื้อเขตรกิจ  

76

050076

นายวีระวัส  งาหอม  

77

050077

นางสาวอรสา  สายจาง  

 

 

กลุ่มวิชานาฏศิลป์

ที่

เลขประจำตัวสอบ

ชื่อ  -  ชื่อสกุล

หมายเหตุ

1

060001

นางสาวนัฐพร   มงคลหัตถี  

2

060002

นางสาวจุฑามาศ  สมหารวงศ์  

3

060003

นางสาววารี  มหาวัน  

4

060004

นายมานะ   บุญเกิด  

5

060005

นางณัฐธยาน์  บุตโรบล  

6

060006

นางสาวดารากรณ์  นาคสุกเอี่ยม  

7

060007

นางสาวรัชดาภร  อินจันทร์  

8

060008

นางสาวอาภัสรา  แสนยะ  

9

060009

นางสาวกุสาวดี  ประเสริฐสิทธิ์  

10

060010

นางสาวทัศนีย์  สุขโทน  

11

060011

นางสาวจีรฉัตร  บุญประเสริฐ  

12

060012

นางสาวมริษา  โพธิ์สวัสดิ์  

13

060013

นางสาวอังคณา  ยะมงคล  

14

060014

นางสาวอนงค์  บุญหล้า  

15

060015

นางสาวพิมพ์ศิริ  สุขประเสริฐ  

16

060016

นางสาวกาญจนา  พูลรักษ์  

17

060017

นางสาวทิพย์รัตน์  ตรรกดุษฎี  

18

060018

นางสาวธีรพร  ชะอุ้ม  


กลุ่มวิชาศิลปศึกษา

ที่

เลขประจำตัวสอบ

ชื่อ  -  ชื่อสกุล

หมายเหตุ

1

070001

นายประยูร   โสเก่าข่า  

2

070002

นายสุมิธ   อุ่นแก้ว  

3

070003

นางสาวสุภาพร   อ่อนศรี  

4

070004

นายทนง   คงรอด  

5

070005

นายสิทธิศักดิ์   จู๊ดทรัพย์  

6

070006

นางสาวนุชนาท   ด่างพล้อย  

7

070007

นางสาวขวัญใจ  สิงห์เรือง  

8

070008

นายพิษณุ  วิชนี  

9

070009

นางสาวณัฐพร  อึ้งภาภรณ์  

10

070010

นางสาวบุษบา  ศรีจันทร์  

11

070011

นางสาวสุกัญญา  เพ็งแตง  

12

070012

นางสาวสุวรรณาภรณ์  เกิดพันธุ์  

13

070013

นางสาวชะนก  อินอ่อน  

14

070014

นายพิษณุพันธ์  สมบูรณ์วิทย์  

15

070015

นายศศิน  คมขำ  

16

070016

นายกลวัชร์  กุลนนท์แดง  

17

070017

นางสาวณัฏฐณิชา  บัวคลี่  

18

070018

นายอนันต์  ขันแข็ง  

19

070019

นายนิมน  สร้อยเปี้ย  

20

070020

นางสาวจีระภา  พิลึก  

21

070021

นายจณะศักดิ์  คำแสน  

22

070022

นายกัลปพฤกษ์  ทองมาก  

23

070023

นางณัฐกานต์  ทองมาก  


กลุ่มวิชาพลศึกษา

ที่

เลขประจำตัวสอบ

ชื่อ  -  ชื่อสกุล

หมายเหตุ

1

080001

นางสาวประเทือง   ชื่นเมือง  

2

080002

นายวัฒนา    เจริญสุข  

3

080003

นายชัยนิช   ชาพิทักษ์  

4

080004

นายสรพงษ์   ยาพิณ  

5

080005

นายอภิเชษฐ์  จันทร์สำราญ  

6

080006

นางวชิราภรณ์   เรือนคำ  

7

080007

นายนพพล  ไชยปัญหา  

8

080008

นายมานะ  จันทร์ต้น  

9

080009

นายธนกฤต  บุญทาจันทร์  

10

080010

นางสาวอภิญญาภรณ์  เร่งมานะ  

11

080011

นายทิตย์อุทัย  ชัยมาสพงษ์  

12

080012

นายปรีชา   แหชู  

13

080013

นายอนุชาติ   เพชรประดิษฐ์  

14

080014

นายโยธิน  ขัติยะ  

15

080015

นายมานพ   บัวคำ  

16

080016

นายอานันทิราช  ลี้สกุล  

17

080017

นายเจด็ด  ห้อยพรมราช  

18

080018

นายเอกชัย   เฟื่องผึ้ง  

19

080019

นายกิตติเดช   ทองคำ  

20

080020

นายณัฐวุฒิ  ศรลัมภ์  

21

080021

นายพันธวงค์  วงศ์จวง  

22

080022

นางสาววีนัสพร  เกตุสำโรง  

23

080023

นายเจษฎากร  ฟักนาค  

24

080024

นายอนุศร  คำจริง  

25

080025

นายสหศักดิ์  ศรีบุญเรือง  

26

080026

นายภราดร  กรรขำ  

27

080027

นายถนอมพงษ์  จันอ้น  

28

080028

นางสาวสมฤดี  ศรีระวัตร  

29

080029

นายคมสันต์  ผลมั่ง  

30

080030

นายนที  เขม้นเขตวิทย์  

31

080031

นายนิรันดร  จันทร์สวัสดิ์  

32

080032

นายวัฒนา  นามนาค  

33

080033

นายวันชัย  บริรักษ์  

34

080034

ว่าที่ร.ต.วิชาญชัย  ซังหยง  

35

080035

นายอุปถัม  ปาณะกุล  

36

080036

นางสาวณัฐนันท์  อาจศัตรู  

37

080037

นายวัลลภ  ทิพย์สุคนธ์  

38

080038

นายอรุณ  รู้แสวง  

39

080039

นางพรทิพย์  ฤทธิ์เดชกล้า  

40

080040

นายเลิศติศักดิ์  โฉมห่วง   

41

080041

นายภคพล  เอมเอี่ยม  

42

080042

นายนเรศ  อินถึก  

43

080043

นายวินัย  พิมพ์น้อย  

44

080044

นายจีระศักดิ์  กลมวง  

45

080045

นายไพบูลย์  ชาวขุนทด  


 รายการห้องสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
 เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่1/2554
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41

สนามสอบโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม อำเภอเมืองฯ จังหวัดกำแพงเพชร
 

กลุ่มวิชา / ทาง / สาขาวิชาเอก

รวมผู้สมัครทั้งสิ้น

จำนวน
ห้องสอบ
ข้อเขียน

เลขประตัวสอบข้อเขียน

อาคาร /ชั้น /ห้อง

จำนวนห้อง
สัมภาษณ์

เลขประตัวสอบ
สัมภาษณ์

อาคาร /ชั้น /ห้อง

หมายเหตุ

ภาษาไทย

29

1

 1 - 29

122

1

 1 - 29

224

 
ภาษาอังกฤษ

75

3

 1 - 30

123

2

 1-38

โสต 2

 
 

 

 

 31 - 60

124

 

39-77

โสต 2

 
 

 

 

 61 - 75

125

 

 

 

 
คณิตศาสตร์

37

2

 1 - 30

132

1

 1 - 37

225

 
 

 

 

 31 - 37

133

 

 

 

 
คอมพิวเตอร์

102

4

 1 - 30

134

3

 1-34

511

 
 

 

 

31- 60

135

 

35 - 68

515

 
 

 

 

61- 90

222

 

 69 - 102

521

 
 

 

 

91-102

223

 

 

 

 
สังคมศึกษา

77

3

 1 - 30

231

2

 1 -39

522

 
 

 

 

31 - 60

232

 

 40 77

534

 
 

 

 

 61 - 77

233

 

 

 

 
นาฏศิลป์

18

1

 1 - 18

234


1

 1 - 18

413

 
ศิลปศึกษา

23

1

 1 - 23

235

 1 - 23 

 

 
พลศึกษา

45

2

 1 - 30

236

1

 1 - 45

227

 
 

 

 

 31 - 45

237

 

 

 

 
 

406

17

 

 

11

 

 

 

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตที่ 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดพิจิตร)
      ที่ตั้งสำนักงานเลขที่   41 ถนนเทศา 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กาแพงเพชร 62000
        
 โทร 055-716636           Fax 055-716636
   secondary41@hotmail.com    แนะนำเว็บไซต์ ติดต่อที่ Web Editor : koopimkpp@hotmail.com