นิเทศออนไลน์กับหัวหน้ากลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม. 41แนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยใช้ผลคะแนน O-NET
           สพฐ.มีนโยบายเร่งรัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้ผลการประเมิน O-NET เป็นกลไกในการขับเคลื่อน เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่หลักสูตรกำหนด ดังนั้น การพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องผูกพันกับผลคะแนน O-NET จึงต้องมีการขับเคลื่อนคุณภาพผลคะแนน O-NET โดยพิจารณาแนวโน้มและค่าเฉลี่ยของปีที่ผ่านมา รวมทั้งศึกษาปัจจัยที่ส่งผลทำให้คะแนน O-NET สูงขึ้นหรือต่ำลง เพื่อนำมากำหนดเป้าหมาย กรอบการทำงานและวางแผ.. อ่านรายละเอียด...

 


นายบูรพา  พรหมเจียม
burapapr@hotmail.com


 

การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง
             กระทรวงศึกษาธิการประกาศจุดเน้นและแนวทางการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งทุกโรงเรียนต้องพัฒนาผู้เรียน
ให้มีความสามารถ ทักษะและคุณลักษณะที่เป็นจุดเน้นของแต่ละระดับชั้น โดยกำหนด road map ไว้ 5 ระยะ เริ่มตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2/2553 ถึง ภาคเรียนที่ 2/2555
ซึ่งโรงเรียนต้องรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและหน่วยงานต้นสังกัดทุกภาคเรียน...อ่านรายละเอีียด...Download PPT.
 

PISA และ TIMSS ?
             
PISA และ TIMSS คืออะไร? ผลการประเมิน PISA  ปีพ.ศ. 2552 พบว่าผู้เรียนไทยส่วนใหญ่มีความรู้เรื่องการอ่าน คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ไม่ถึงระดับพื้นฐาน
ส่วนผลการประเมินโครงการ TIMSS ปีพ.ศ. 2550 พบว่าผู้เรียนไทยมากกว่าครึ่งมีความรู้และทักษะอยู่ในระดับต่ำ!!!
             ผลการประเมินทั้งสองโครงการเกี่ยวข้องกับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองอย่างไร?
            
 คู่มือสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้บริหาร ครูและนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการประเมินตามโครงการวิจัยนานาชาติ(PISA และ TIMSS)  ฉบับนี้              
จะช่วยให้ผู้เกี่ยวข้องทุกระดับโดยเฉพาะครูสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่่อพัฒนาการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี

 

           

 

 กลับหน้าหลักกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

 

                                        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เลขที่ 41 ถ.เทศา ๅ ต.ในเมือง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพฃร 62000  

     กลุ่มนิเทศฯ โทรศัพท์ 055-713-763  ต่อ 14 / แฟกซ์  055-716-636    e-mail : secondary41@gmail.com