งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้

    เข้า เว็บไซต์กลุ่มงานหลักสูตรฯ ดาวน์โหลดเอกสารและข้อสอบการคิดตามจุดเน้น  ที่นี่    
 

  

 


 

 

   นางไพรินทร์  เหมบุตร
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรฯ

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการคิดครูพลศึกษา

 นางธนพร  เอมดี
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

 E-mail:  phairinkpp@hotmail.com

เอกสารเกณฑ์การประเมินเพชรเสมาสามัญ 41

E-mail:   tanaporn2504@gmail.com

  กลุ่มสาระสุขศึกษา พลศึกษา

 

 กลุ่มสาระภาษาไทย   

 

 โปรแกรมกรอกข้อมูลจุดเน้นออนไลน์ ระยะที่ 4-5 (สพฐ)
สำหรับโรงเรียน  

 

 

 

 

ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่เอกสารข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้       

    หลักสูตรแกนกลาง ฯ 2551  

    ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้ฯ  8 สาระ

 

    ทดสอบความรู้ความเข้าใจการพัฒนาการคิดวิเคราะห์  8 สาระการเรียนรู้
 
    ทดสอบความรู้ความเข้าใจการพัฒนาการคิดวิเคราะห์วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้น ม.1
 

  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หลักสูตร 51

  โปรแกรมการติดตามผลการใช้หลักสูตรสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ออนไลน์  

  แนวทางการวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์

   ระบบการกำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

  Roadmap การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สพฐ

  จุดเน้นคุณภาพผู้เรียน จุดเปลี่ยนการปฏิรูปการศึกษาไทย

  กรอบทิศทางการบริหารจัดการศึกษา สมพ.41

  แนวทางการนำจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่การปฏิบัติ เอกสาร สพฐ

  มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา 2552

   รวม ZIPไฟล์เอกสารความรู้ใบงานจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่สถานศึกษา

   ไฟล์ประกอบการอบรมปฏิบัติการทบทวนหลักสูตรฯ

  รวม Zip ไฟล์เอกสารเผยแพร่การคิดสู่ห้องเรียน 8 สาระ

 เอกสารหลักสูตร (26 ก.ย.2555)

     เอกสารการวัดและประเมินผล (26 ก.ย.2555)

 

 กลับหน้าหลักกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

 

                                                                     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และ จังหวัดพิจิตร)    
                                                                                            ถ.เทศา ต.ในเมือง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพฃร 62000    

                                                                            โทรศัพท์ / แฟกซ์  055-716-636    e-mail : secondary41@hotmail.com