งานส่งเสริมระบบประกันคุณภาพการศึกษา  

     

 

 

 

 

 

 นางสาวสุภาพร  ธรรมสอน
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมระบบประกันคุณภาพการศึกษา
 supa_wach@hotmail.com 

 

 

 

 

 

 

 


  

 

    ไฟล์จากการบรรยายของวิทยากรในการอบรมปฏิบัติการ
       ยกระดับผลสัมฤทธิ์ (การทบทวนหลักสูตรสถานศึกษา)

   นางสุนันทา  ศรีหิรัญ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
 sununta25001@gmail.com 

นางพรศจี  บุตะวงษ์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
 sajee2497@gmail.com 

 

 

   ไฟล์ประกอบการอบรมปฏิบัติการทบทวนหลักสูตรฯ               เอกสารหลักสูตร (26 ก.ย.2555)              เอกสารการวัดและประเมินผล (26 ก.ย.2555)

 

ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่เอกสารข้อมูลสารสนเทศ       
 วิธีการดาวน์โหลดไฟล์ ให้คลิกขวาที่ไฟล์ และบันทึกลิงค์เป็น (save link as)...จัดเก็บไว้ในไดรว์ ..c:  หรือ d:
 

รายชื่อ ร.ร.ที่ประเมิน สมศ.รอบ 3      

ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินรอบสาม(ระดับขั้นพื้นฐาน สมศ)

ประกาศกระทรวงฯ ให้ใช้มาตรฐานฯ.pdf

แนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน

มาตรฐาน.สพฐ ใหม่ (15 มฐ.).pdf

  แนวทางการเขียนรายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา.doc

ผลการประเมินคุณภาพภายนอก ปี 2549 - 2553.xls

รายชื่อโรงเรียนประเมินายนอกรอบสาม ปี 2554.xls

 ไฟล์บรรยายระบบประกันฯ วันที่ 23,24 มีนาคม 2554.ppt

ขีดจำกัดล่างระดับประเทศ  Onet ม.3, ม.6

  กำหนด ปฏิทินการประเมิน สมศ รอบสาม สพม.41

  คู่่มือการประเมินระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในฯ

  เผยแพร่ไฟล์บรรยายสรุปของสมศ.รอบสาม
(รร.ชากังราว)

 

 

เอกสารงานประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2555   

 เอกสารรายงานผลของผู้ทรงคุณวุฒิ

 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
  ประกาศแนบท้าย

 มาตรฐาน สพฐ

 คูู่มือฝึกอบรมผู้ทรงคุณวุฒิ

 ประกาศแนวปฏิบัติเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

 เอกสาร ของ สมศ.

 เอกสารเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ ก.ศ.

 เอกสารเล่ม 7 การจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา ปี 2553

 คู่มือประกันคุณภาพ สพม.41

 

 แก้ไขเอกสารเล่ม 7 การจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษาฯ ปี 2553

 แผนพัฒนา สพม.41

 

 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง (เอกสาร สทศ)

 รายงานประจำปี สพม.41

 

 

 กลับหน้าหลักกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

 

                                                                     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และ จังหวัดพิจิตร)    
                                                                                            ถ.เทศา ต.ในเมือง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพฃร 62000    

                                                                            โทรศัพท์ / แฟกซ์  055-716-636    e-mail : secondary41@hotmail.com