งานเลขานุการคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา

     

 

 

 

 

 

 

 

 


  

 

 นางรัตนา  ทั่งทอง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

 

 นายสุนทร  แสงแก้ว
ศึกษานิเทศก์
 

 หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา

 

    กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา

 Email:   rattana4973@gmail.con

 

 Email:    sunthorn73@hotmail.com

 

 

 

 

 

 

ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่เอกสารข้อมูลสารสนเทศ       

 

 

 

 

 

 

 

 กลับหน้าหลักกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

 

                                                                     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และ จังหวัดพิจิตร)    
                                                                                            ถ.เทศา ต.ในเมือง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพฃร 62000    

                                                                            โทรศัพท์ / แฟกซ์  055-716-636    e-mail : secondary41@hotmail.com