ด่วน ! กรรมการประชุมวันที่ 7 ก.ย.นี้ เวลา 13.00 น. ที่ศูนย์ฯ ร.ร.วชิรปราการวิทยาคม
  bar04_solid1x1_gray.gif 
   รายการแข่งขันสาระภาษาไทย
  1.การอ่าน
  aniblack01_right.gifการอ่าน ม.ต้น (ม.1-3)                     
  aniblack01_right.gifการอ่าน ม.ปลาย (ม.4-6)

  2.เรียงความและคัดลายมือ
  aniblack01_right.gif รียงความและคัดลายมือ ม.ต้น ( ม.1-3)
  aniblack01_right.gif รียงความและคัดลายมือ ม.ปลาย (ม.4-6)

  3. ท่องอาขยาน ทำนองเสนาะ
  aniblack01_right.gifท่องอาขยาน ทำนองเสนาะ ม.ต้น ( ม.1-3)
  aniblack01_right.gifท่องอาขยาน ทำนองเสนาะ ม.ปลาย (ม.4-6)

  4. สุนทรพจน์
  aniblack01_right.gifสุนทรพจน์ ม.ต้น (ม.1-3)
  aniblack01_right.gifสุนทรพจน์ ม.ปลาย (ม.4-6)

  5. แต่งบทร้อยกรอง
  aniblack01_right.gifการแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.ต้น (ม.1-3)
  aniblack01_right.gifการแต่งร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์11) ม.ปลาย (ม.4-6)

  6. ปริศนา คำคม
  aniblack01_right.gif ปริศนาคำคม ม.ต้น (ม.1-3)
  aniblack01_right.gifปริศนาคำคม ม.ปลาย (ม.4-6)

  7. หนังสือเล่มเล็ก
  aniblack01_right.gifหนังสือเล่มเล็ก ม.ต้น (ม.1-3)
  aniblack01_right.gifหนังสือเล่มเล็ก ม.ปลาย (ม.4-6)
  bar04_solid1x1_gray.gif
  aniblack01_right.gif แจ้งรายละเอียดการแข่งขันทักษะภาษาไทยจากการประชุมกรรมการระดับเขตพื้นที่ 7 กันยายน 2555
  เข้าดูได้ที่ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมเพื่อดู
  เพิ่มเติมวิธีดำเนินการ
  และรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน

  bar04_solid1x1_gray.gif    

  ศูนย์พัฒนาฯ

  กลุ่มสาระภาษาไทย

  หลักเกณฑ์การแข่งขัน (สพฐ)

  แก้ไขเกณฑ์ปริศนาคำคม

  เอกสารประกอบอื่นๆ

  คณะกรรมการตัดสิน

  กำหนดการ สถานที่/ห้องแข่งขัน

  ผลการแข่งขันระดับเขต
  (ตัวแทน)   กพ1,  กพ2