นายสงวนศักดิ์ เศรษฐีธัญญาหาร
ผู้อำนวยการ สพม.41

นายสุทุธิลักษณ์ พูลเขียว
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
ช่วยราชการ ณ ศตส.กพ.

นางทรงศิริ อุ่นพาณิชย์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม

นางพัชรินทร์ อ่วมสถิตย์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ

นางสาวสุประวีณย์ ทิพย์พิมล
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นายหยก มีผิว
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

นางสาวเกตุกนก ม่วงทอง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายทรงฤทธิ์ แสนใจวุฒิ
ครูชำนาญการ งานอาคารสถานที่

นางสาวนิสาภรณ์ เรืองศรี
พนักงานพิมพ์ดีด

นางสาวนางสาวทิพวัลย์ จาบทอง
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ

นายสมบูรณ์ ย่อภูเขาสูง
พนักงานบริการ

นายสุรดิษ ภู่ทอง
พนักงานขับรถ

นายรุ่งโรจน์ ป้องเหลือบ
พนักงานขับรถ

นางสาวอำพร สมทบ
แม่บ้าน

นางสาวบุษบง อ่อนใย
แม่บ้าน

นายทรงกลด สรรพค้า
ช่างไฟฟ้า 2

นายต้น ขำอินทร์
พนักงานรักษาความปลอดภัย