นายสงวนศักดิ์ เศรษฐีธัญญาหาร
ผู้อำนวยการ สพม.41

นายสวัสดิ์ ใจหาญ
รองผู้อำนวยการสำนักงาน
สพม. เขต๔๑

นางจุฬาลักษณ์ ศรเลี่ยมทอง
นักวิชาการเงิน
และบัญชีชานาญการพิเศษ

นางรุ่งทิพย์ ศิรินทร์วงศ์
นักวิชาการพัสดุชานาญการ

นางดวงเดือน ชูโชติ
เจ้าพนักงานพัสดุชานาญงาน

นางบัวเรือน พงษ์เสือ
เจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชีชานาญงาน

ว่าที่ร้อยตรีหญิงพรสุดา จูจันทร์
ครูอัตราจ้าง ช่วยปฏิบัติงาน
กลุ่มบริหารงานการเงิน
และสินทรัพย์

นางสาวเกตุแก้ว เพิ่มธัญกิจ
ครูอัตราจ้าง ช่วยปฏิบัติงาน
กลุ่มบริหารงานการเงิน
และสินทรัพย์