นายสงวนศักดิ์ เศรษฐีธัญญาหาร
ผู้อำนวยการ สพม.41

นายสวัสดิ์ ใจหาญ
รองผู้อำนวยการสำนักงาน
สพม. เขต๔๑

นายธนกร ฟักทอง
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาววรรณษิกา รักพ่วง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

นางรัชฎาธร คลองแก้ว
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

นางเรณู ชมอุต
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นายสาโรจน์ ไพบูลย์วุฒิโชค
ครูช่วยราชการ

นายเปรมศักดิ์ คงเมือง
นิติกร

นางสาวกฤษติยาณี จันทร์เดช
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นายเทวัญ สุคนธ์สราญ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวปนัดดา สงวนสัตย์
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวนุชนารถ สีเขียว
เจ้าหน้าที่ธุรการ