นายสงวนศักดิ์ เศรษฐีธัญญาหาร
ผู้อำนวยการ สพม.41

นายสมชาย สุขดิษฐ์
ผู้อำนวยการ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางอุไรวรรณ โพธิวงษ์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

นางนารี บดีรัฐ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางวิภาดา ทองแสน
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นายอนุวัฒน์ มะลิวัลย์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางฉัตรชนก การเที่ยง
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นายอนุสรณ์ เปรมเสถียร
เจ้าหน้าที่ลูกเสือ