นายสงวนศักดิ์ เศรษฐีธัญญาหาร
ผู้อำนวยการ สพม.41

นายศุภกร ศิริวัฒนากุล
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

นางกัลยา พึ่งเจียม
นักวิเคราะห์
นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวอรกานต์ กัณหา
นักวิเคราะห์
นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวนิภาภัทร บุญน่วม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางสาวสมหญิง เขียวลี
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน