นายสงวนศักดิ์ เศรษฐีธัญญาหาร
ผู้อำนวยการ สพม.41

นางสาวเทียมใจ จันทร์เดช
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลทางการศึกษา

นางสาวพิมพ์ทอง มุสิกะปาน
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางไพรินทร์ เหมบุตร
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางสาวธัญรดี พากเพียร
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางรัตนา ทั่งทอง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางสุนันทา ศรีหิรัญ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางสาวสุภวรรณ ทุนกาศ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางสุภาภร ธรรมสอน
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางสาวกุลสุพัชร ปรึกษา
เจ้าหน้าที่ธุรการ