รอการอัพเดท
1
2
บันทึกข้อความขออนุญาตไปราชการ
3
แบบขออนุญาตออกนอกสำนักงาน
4
แบบคำร้องขอใช้บริการส่งข้อความผ่านโทรศัพท์มือถือ
5
แบบใบลาพักผ่อน(ใหม่)