เอกสารดาวน์โหลด

การประเมิน
ลักษณะอัน
พึงประสงค์‏
แนวทาง
การวัดและ
ประเมินผล‏
คู่มือบริหาร
ลดเวลาเรียน
แนวทางจัด
กิจกรรมลด
เวลาเรียน ม.1-3
เอกสารที่ 1
ระเบียบวัดผล
มัธยมศึกษา