แนวทางการตรวจสอบองค์ประกอบหลักสูตรสถานศึกษา
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

กระทรวงศึกษาธิการได้มีคำสั่งให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในโรงเรียนต้นแบบและโรงเรียนที่มีความพร้อมใช้หลักสูตรในปีการศึกษา 2552 และใช้ในโรงเรียนทั่วประเทศในปีการศึกษา 2553 โดยกำหนดให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีบทบาทสำคัญในการจัดทำกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นเพื่อเชื่อมโยงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและความต้องการของท้องถิ่นสู่การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโดยคณะบุคคลผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย

ดังนั้นแนวทางการตรวจสอบหลักสูตรสถานศึกษาจึงประกอบไปด้วย

1. หลักสูตรโรงเรียน จำนวน 1 เล่ม

2. เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียน...กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จำนวน 1 เล่ม

3. เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียน...กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จำนวน 1 เล่ม

4. เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียน...กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 เล่ม

5. เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียน...กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จำนวน 1 เล่ม

6. เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียน...กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จำนวน 1 เล่ม

7. เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียน...กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จำนวน 1 เล่ม

8. เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียน...กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลป จำนวน 1 เล่ม

9. เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียน...กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี จำนวน 1 เล่ม

10. เอกสารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จำนวน 1 เล่ม

11. ระเบียบโรงเรียน...ว่าด้วยการวัดและประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
จำนวน 1 เล่ม

เอกสารต่างๆ เหล่านี้ ทั้ง 11 เล่ม คือองค์ประกอบของหลักสูตรสถานศึกษาที่ครบถ้วน หากต้องการตรวจสอบว่า เอกสารหลักสูตรโรงเรียนมีความถูกต้อง เหมาะสมกับสภาพบริบทของท้องถิ่นและความต้องการ ความจำเป็นของโรงเรียน ขอเชิญใช้แบบประเมินตรวจสอบภาระงานของหลักสูตรได้ค่ะ

เอกสารดาวน์โหลด

แบบตรวจสอบ
หลักสูตรสถานศึกษา
แบบประเมิน
เอกสารประกอบหลักสูตร
แนวการ
ตรวจสอบหลักสูตร