ชื่อ
นางไพรินทร์ เหมบุตร
วัน เดือน ปีเกิด
22 สิงหาคม 2506
ที่อยู่ปัจจุบัน
27 ถนนกะโลทัย ซอย 2 ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2529
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
สาขาการบริหารโรงเรียน
จากวิทยาลัยครูกำแพงเพชร
พ.ศ. 2539
จบการศึกษาระดับปริญญาโท
สาขาการบริหารการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยนเรศวร
พ.ศ. 2551
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
สาขาการวัดและประเมินผล การศึกษา
จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พ.ศ. 2555
จบการศึกษาระดับปริญญาเอก
สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
สถานที่ปฏิบัติงาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41