30 ก.ย. 2558 | สรุปโรงเรียนยอดนักอ่านและการคิด ปี 2558
09 ก.ค. 2558 | 100 กิจกรรมรักการอ่าน‏
23 พ.ค. 2558 | เครือข่ายบรรณารักษ์
08 ส.ค. 2557 | เครือข่ายบรรณารักษ์ จังหวัดพิจิตร
อ่านทั้งหมด
05 ส.ค. 2559 | การประกวดกิจกรรมโครงการรักการอ่านผสานยอดนักคิด ปีการศึกษา 2559
14 ก.ค. 2558 | การประกวดกิจกรรมโครงการรักการอ่านผสานยอดนักคิด ปีการศึกษา 2558
08 ก.ค. 2557 | การประกวดกิจกรรมโครงการรักการอ่านผสานยอดนักคิด ปีการศึกษา 2557
17 ต.ค. 2556 | แบบประกาศผล กิจกรรรักการอ่าน เพิ่มเติม !!!
อ่านทั้งหมด
11 ก.พ. 2556 | หน่วยรักการอ่านสานวัฒนธรรมวิจัย ภาษาไทย ม.4
11 ก.พ. 2556 | หน่วยรักการอ่านสานวัฒนธรรมวิจัย ประวัติศาสตร์ ม.3 สาระที่ 4
11 ก.พ. 2556 | หน่วยรักการอ่านสานวัฒนธรรมวิจัย ภาษาไทย ม.3 สาระที่ 3
11 ก.พ. 2556 | หน่วยรักการอ่านสานวัฒนธรรมวิจัย ภาษาไทย ม.3 สาระที่ 2
อ่านทั้งหมด
09 ก.ค. 2559 | ได้อะไรจากการประเมินมาตรฐานห้องสมุด
03 ก.ย. 2558 | การพัฒนาคุณภาพ : การนิเทศศึกษา
15 ก.ค. 2557 | ครูมืออาชีพ “เพชรเสมาสามัญ ’41”
03 ก.ค. 2556 | กลยุทธ์การนิเทศ : การพัฒนาคุณภาพศึกษา
อ่านทั้งหมด
10 ธ.ค. 2559 | การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนชุดการวัด กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
                          สาหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
01 ต.ค. 2556 | บทคัดย่องานวิจัย กลยุทธ์การนิเทศเพื่อพัฒนาครูมืออาชีพในเครือข่ายการนิเทศ18
01 ต.ค. 2556 | สรุปการพัฒนาครู"เพชรเสมาสามัญ"
427146