กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
select *,MONTH(fdate) as news_month,DAY(fdate) as news_day,YEAR(fdate) as news_year from mdo_newshealth where type='1' order by news_order DESC limit 0,4