ข่าว
07 ก.พ. 2557 | สรุปผลประเมินทักษะการอ่านเขียนภาษาไทย ม.1 ชุด 1 ปีการศึกษา 2556
07 ก.พ. 2557 | แบบทดสอบอ่านเขียนภาษาไทย ม.1 สพม.41 ชุดที่ 2
07 ก.พ. 2557 | แบบทดสอบอ่านเขียนภาษาไทย ม.1 สพม.41 ชุดที่ 1
27 พ.ค. 2556 | โครงสร้างข้อสอบทุกตัวชี้วัด ภาษาไทย ม.1
27 พ.ค. 2556 | ข้อสอบ กลุ่มที่ 1
27 พ.ค. 2556 | ข้อสอบ กลุ่มที่ 2
29 ธ.ค. 2555 | การประชุมปฏิบัติการสร้างเครื่องมือประเมินในชั้นเรียนเพื่อวินิจฉัยผู้เรียน