ข่าว
28 ก.พ. 2560 | Username Password การสอบอ่านเชิงวิเคราะห์ ม.1 ปี 2560
21 ก.พ. 2560 | Username Password การสอบอ่านเชิงวิเคราะห์ ม.2 ปี 2560 (เพิ่มเติมรอบที่ 3)
21 ก.พ. 2560 | Username Password การสอบอ่านเชิงวิเคราะห์ ม.2 ปี 2560 (เพิ่มเติมโรงเรียนวันทีสถิตย์พิทยาคม
                          และโรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา)
20 ก.พ. 2560 | Username Password การสอบอ่านเชิงวิเคราะห์ ม.2 ปี 2560
13 มิ.ย. 2558 | (เพิ่มเติม) Username Password การสอบอ่านเชิงวิเคราะห์ ม.3
08 มิ.ย. 2558 | Username Password การสอบอ่านเชิงวิเคราะห์ ม.3
17 พ.ค. 2558 | แบบทดสอบยอดนักอ่านเชิงวิเคราะห์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2557
17 พ.ค. 2558 | แบบทดสอบทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และเขียนภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชุดที่ 1
17 พ.ค. 2558 | แบบทดสอบอ่านเขียนภาษาไทย ม.1 สพม.41 ชุดที่ 3
17 พ.ค. 2558 | ผลการสอบแบบทดสอบการอ่านเชิงวิเคราะห์ภาษาไทย
02 มี.ค. 2558 | (เพิ่มเติม) รหัสเข้าใช้งาน แบบทดสอบทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ภาษาไทย และคู่มือการใช้งาน
23 ก.พ. 2558 | รหัสเข้าใช้งาน แบบทดสอบทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ภาษาไทย และคู่มือการใช้งาน
19 ก.พ. 2558 | รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2557
                          แบบทดสอบทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ภาษาไทย
08 ก.ค. 2557 | สรุปผลสอบไทย ม.1 ชุด 3
08 ก.ค. 2557 | สรุปผลสอบไทย ม.1 ชุด 2
08 ก.ค. 2557 | สรุปผลสอบไทย ม.1 ชุด 1
07 ก.พ. 2557 | แบบทดสอบอ่านเขียนภาษาไทย ม.1 สพม.41 ชุดที่ 2
07 ก.พ. 2557 | แบบทดสอบอ่านเขียนภาษาไทย ม.1 สพม.41 ชุดที่ 1
27 พ.ค. 2556 | โครงสร้างข้อสอบทุกตัวชี้วัด ภาษาไทย ม.1
27 พ.ค. 2556 | ข้อสอบ กลุ่มที่ 1
27 พ.ค. 2556 | ข้อสอบ กลุ่มที่ 2
select *,MONTH(fdate) as news_month,DAY(fdate) as news_day,YEAR(fdate) as news_year from mdo_newshealth where type='9' order by news_order DESC