ครูมืออาชีพ “เพชรเสมาสามัญ ’41”

เมื่อวันครูที่ผ่านมา 16 มกราคม 2555 นับเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่ได้มีโอกาสรำลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ที่เคยประสิทธิประสาทวิชาสร้างความรู้ให้กับศิษย์ที่เป็นคนไม่รู้ ต่อสู้กับความขลาดเขลาให้ก้าวหน้าและเรียนรู้สู่โลกกว้างได้จนทุกวันนี้ ในขณะเดียวกันมนุษย์ทุกผู้ทุกคนล้วนมีครูบาอาจารย์ของตนทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ที่เป็นครูคนแรก ครูในโรงเรียน ครู(อาจารย์)ในวิทยาลัย มหาวิทยาลัย แม้กระทั่งบุคคลต่างๆที่เราตั้งใจเรียนรู้ชีวิตและประสบการณ์อันทรงคุณค่าของบุคคลเหล่านั้นเพื่อเป็นบทเรียนให้เราได้เรียนรู้และสร้างแบบอย่างที่ ดีงามให้เราเดินตามอย่างมั่นคงเนื่องจากมีตัวอย่างที่ดีนำพาไปก่อนหน้าแล้วนั่นเอง

ทั้งหลายทั้งปวงที่เกริ่นไปก่อนหน้านี้ คือ การอ้างอิงพาดพิงถีง “ครู” ที่เปรียบเสมือนเบ้าหล่อหลอมคนทุกชนชั้นในสังคมให้มีคุณภาพสูงขึ้น นับเป็นงานที่ทรงเกียรติและเป็นภารกิจที่สำคัญเป็นอย่างยิ่ง ดังคำกล่าวว่าที่ว่า “สองมือครูคือผู้สร้างชาติ”ก็ไม่ผิด ดังนั้นการยกย่องเชิดชูเกียรติครูของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ในโครงการเพชรเสมาสามัญ’41 คือ รางวัลสำหรับ ครู ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาผู้ที่ประพฤติตนได้ตามมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ มาตรฐานการปฏิบัติงาน และมาตรฐานการปฏิบัติตน มีเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพต่อเนื่องระยะ 4 ปีดังนี้

ปี 
 จำนวน (ร้อยละ)
2553
2554
2555
2556
 คุณภาพครูและผู้บริหาร
30
40
50
60
 คุณภาพสถานศึกษา
40
50
60
70
 

วิธีดำเนินงาน

ครู ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา พัฒนาตนเองตามมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ มาตรฐานการปฏิบัติงาน และมาตรฐานการปฏิบัติตนตามเกณฑ์และตัวบ่งชี้ที่กำหนด ส่งสถานศึกษา/สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 และส่งผลงานเพื่อประเมินในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ภายในวันที่ 15 ธ.ค. ของทุกปีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ดำเนินการประเมินครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อประกาศผลภายในวันที่ 10 มกราคมและรับรางวัลในวันครูของทุกปี

เกณฑ์มาตรฐานรางวัลเพชรเสมาสามัญ’41 ที่ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองและพัฒนางานในหน้าที่สู่ความเป็นมืออาชีพ และใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินเพื่อรับ รางวัลเพชรเสมาสามัญ’ 41 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ประกอบด้วยเกณฑ์มาตรฐาน จำนวน 3 ด้าน คือ 1) การครองตน 2) การครองคน 3) การครองงาน สำหรับผู้ที่มีผลการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานรวมทั้ง 3 ด้านผ่านคุณภาพระดับ 3 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 และไม่มีตัวบ่งชี้ใดได้ผลการประเมินในระดับคุณภาพ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 มอบรางวัล“เพชรเสมาสามัญ’ 41”ให้ในแต่ละปีซึ่งถือว่าเป็น รางวัลเกียรติยศประเภทบุคคล กรณีที่มีการพัฒนาต่อยอดผลงานผ่านการประเมินติดต่อกัน 3 ปีจะได้รับรางวัลเกียรติยศเข็มเชิดชูเกียรติ“เพชรเสมาสามัญ’ 41” ส่วน รางวัลประเภทสถานศึกษา ได้แก่ สถานศึกษาที่ส่งครูเข้าร่วมกิจกรรมการประเมินระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามเกณฑ์และมีจำนวนครูมืออาชีพที่ผ่านการประเมินในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตามเกณฑ์เป้าหมายที่กำหนด กรณีที่สถานศึกษามีการส่งเสริมและพัฒนาต่อยอดผลงานครูมืออาชีพผ่านการประเมินในระดับเหรียญทอง ติดต่อกัน 3ปีจะได้รับรางวัลเกียรติยศโล่ห์เชิดชูเกียรติ“เพชรเสมาสามัญ’ 41”

โดย : ไพรินทร์ เหมบุตร สพม.41

 
 

*สามารถดาวน์โหลดบทความฉบับเต็มได้ที่ไฟล์ดาวน์โหลดด้านล่าง

เอกสารดาวน์โหลด

 
 
ครูมืออาชีพ
“เพชรเสมา
สามัญ ’41”