เข้าสู่ระบบ
แบบทดสอบทักษะการคิด 8 กลุ่มสาระ
ข่าว
select *,MONTH(fdate) as news_month,DAY(fdate) as news_day,YEAR(fdate) as news_year from mdo_newshealth where type='11' order by news_order DESC