กลุ่มกฎหมายและคดี
1
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการร้องทุกข์ 2551
2
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. 2561
3
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการอุทธรณ์ พ.ศ. 2550
4
กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยกรณีความผิดที่ปรากฎชัดแจ้ง พ.ศ. 2549
5
กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ.2550
6
กฏ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ. 2555
7
กฏ ก.ค.ศ.ว่าด้วยอำนาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเืดือน หรือลดเงินเดือน พ.ศ. 2561
8
การล่วงละเมิดทางเพศนักเรียน 2551
9
การล่วงละเมิดทางเพศนักเรียน
10
ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยการพิจารณาการประพฤติจรรยาบรรณวิชาชีพ พ.ศ. 2549
11
จ่ายเงินเดือนโดยคำสั่งลงโทษทางวินัย ได้รับการพิจารณายกเลิก เพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลง
12
ซ้อมความเข้าใจแนวปฏิบัติในการรายงานการดำเนินการทางวินัยฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
13
ซักซ้อมความเข้าใจการลงโทษข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประพฤติผิดประเวณีต่อบุคคลอื่นหรือคู่สมรสของผู้อื่น
14
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย
15
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 2546
16
ระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
17
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
18
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551
19
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553
20
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562
21
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 2546
22
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
23
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
24
ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยและการออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561
25
ระเบียบก.ค.ศ.ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2548
26
ระเบียบก.ค.ศ.ว่าด้วยวิธีการออกคำสั่งเกี่ยวกับการลงโทษ พ.ศ. 2548
27
ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด พ.ศ. 2539 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
28
ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด พ.ศ. 2539
29
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. 2552
กลุ่มบริหารงานบุคคล
1
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖
3
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
4
พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖
5
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
6
กฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑
7
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำส่วนราชการหรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐
8
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการ กรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล พ.ศ. ๒๕๕๓
9
ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยวันออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘
10
ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘
11
ระเบียบว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. ๒๕๓๖
12
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยิ่งมงกุฎไทย(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒
13
กำชับให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ
14
หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๙/ว๑๘ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
15
คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๖/๒๕๖๐ เรื่อง การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
16
คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ กระทรวงศึกษา
17
การใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา
18
แนวทางการสรรหาและบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1
คู่มือการปฏิบัติงานพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
2
คู่มือการดำเนินงานสถานศึกษาสีขาว 2559
3
คู่มือการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษา
4
คู่มือแนะนำ CATAS System
5
คู่มือระบบ NISPA Manual 62
6
แนวทางการดำเนินงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
7
แนวทางการดำเนินงานรับนักเรียน
8
แนวทางการประเมินคุณธรรมของผู้เรียน
9
แนวทางการเปิดห้องเรียนพิเศษ
10
แนวทางป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาปี 2562
11
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
12
แบบ พฐ.
13
แบบขออนุญาตเรียน กศน.
14
แบบคัดกรองและส่งตัวผู้ใช้ยาเสพติด
15
ประกาศเพิ่มเติมเขตปลอดบุหรี่ 2561
16
ประกาศเรื่องการเก็บเงินบำรุงการศึกษา
17
พรบ ความคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
18
พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
19
พรบ.คอมพิวเตอร์ ปี 2560
20
พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
21
ว่าด้วยการแต่งต้ังผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
22
ว่าด้วยเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
1
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
2
ระเบียบการเบิกจ่าย
3
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
4
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและประชุม
5
ค่าเช่าบ้าน
6
ค่ารักษาพยาบาล
7
ค่าการศึกษาบุตร
8
กองทุน/โครงการอาหารกลางวัน
9
การจัดซื้อจัดจ้าง
10
ค่าสาธารณูปโภค
11
การเงิน การบัญชีและระบบ GFMIS (KTB)
12
เงินรายได้สถานศึกษาและเงินบริจาค
13
เงินอุดหนุน
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
1
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓
2
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖
3
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓
4
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
5
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
6
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
7
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
8
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓
9
กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ.๒๕๔๗
10
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑
11
คู่มือการดำเนินการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่


กลับหน้าแรก