ตัวอย่างไฟล์คำสั่งการเขียน script เกมการศึกษา
  การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา
 ไฟล์บรรยายขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  การพัฒนาคน/องค์กรตามหลักปรัชญา ศก.พอเพียง
  คู่มือการประเมินสถานศึกษาพอเพียง  
  รายการประเมินและเกณฑ์การประเมินสถานศึกษาฯ
  แบบประเมินสถานศึกษาพอเพียง (ของ ศธ)
  วิธีแก้ไขไวรัส shurtcut ที่ติดในแฟลชไดร์
โหลดฟอนท์แห่งชาติ (สำหรับงานสารบัญ)
  ร่มแดง Avira แอนตี้ไวรัสฟรี
  โปรแกรมแว่นขยาย
  ตกแต่งภาพด้วย photoscape
  โหลดคลิป จาก youtube
  เกณฑ์การประเมินเพชรเสมาสามัญ41 ปี2554

  ขจัดไวรัสด้วยโปรแกรมแอนตี้ไวรัส ยอดนิยม ฟรี

  โปรแกรมคำนวณบำเหน็จบำนาญข้าราชการ