: ขอเชิญร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันปีใหม่ไทยในวันที่ 21 เมษายน 2557 เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41/แจ้งโรงเรียนที่ยังไม่ส่งรายงานการจัดซื้อหนังสือเรียนของสถานศึกษาตามหนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ที่ ศธ 04271/ว 907 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2557เนื่องจากต้องรวบรวมข้อมูลส่ง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน /แจ้งทุกโรงเรียนเอกสารที่ส่งไปทางระบบ E-Office สพฐ นั้น หากเปิดดาวน์โหลดเอกสารไม่ได้ให้โรงเรียนเปิดในระบบ E-Office เดิมของสพม.41 ควบคู่ไปก่อน
: ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2557 (รายละเอียด1)(รายละเอียด2)
ดาวน์โหลด/โปรแกรม
Www.free-counter-plus.com


ข่าวการศึกษา เว็บไซต์ครูไทยดอทอินโฟ (อ่านทั้งหมด)
O-Net ปี 2552 l O-Net ปี 2553 l O-net eng sci 2554 l O-Net ม.3 ปี 2554 l
O-net ม.6 thai 2554 l O-net ม.6 art math scoi key 2554
แมงมุม สพม.41

สารสนเทศทาง การศึกษา
จาก ศธ

เว็บไซต์กลุ่มนิเทศ
สพม.41

 - หัวหน้ากลุ่มนิเทศติดตาม
และประเมินผลฯ

 - งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรฯ
 - งานส่งเสริมพัฒนาสื่อ
และเทคโนโลยีฯ

 - งานนิเทศติดตามและ
ประเมินผล ระบบบริหารฯ

- งานส่งเสริมระบบประกัน
คุณภาพฯ

 - งานวัดและประเมินผล
ทางการศึกษา

-   งานเลขานุการคณะกรรมการ
ติดตามตรวจสอบฯ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ปี 2552 - 2554 |
ปี 2552-2553
LAS ม.2 ปี 53 , ม.3 , ม.6     
 ปี 2554  NT_m2   O-Net ม.3
O-Net ม.6
สาระความรู้
สารสนเทศการนิเทศออนไลน์

 - จากเครือข่ายเว็บไซต์นิเทศ
ออนไลน์
ทั่วประเทศ
 ประกาศผล เพชรเสมาสามัญ
ปี 2554
 สอนเป็น เห็นผล คนยกย่อง
ศึกษาเรียนรู้ไว้ให้เท่าทัน
 คลังสื่อนวัตกรรมฯ สพม 41
 ผลงานศิลปหัตถกรรม
น.ร.สพม.41

การขับเคลื่อนสถานศึกษา
พอเพียง
  
 การขับเคลื่อนูสู่ประชาคม
อาเชียน
2558

LMS : เศรษฐกิจพอเพียง
 
เพื่อนคู่คิด มิตรคู่ครู
คิดไม่ออกบอก ศน
.......ยินดีต้อนรับทุกท่าน

เว็บไซต์น่าสนใจ


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดพิจิตร) แผนที่แสดงที่ตั้งสพม.41
ที่ตั้งสำนักงานเลขที่   41 ถนนเทศา 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
โทร 0-5571-3763 - 4           Fax 0-5571-6636