: ขอเชิญร่วมฟังสวดพระอภิธรรม คุณพ่อสมพงษ์ ศิริอ่อน บิดานายวิรัตน์ ศิริอ่อน รองผอ.สพม.41 ในวันที่ 4-9 กันยายน 2557 เวลา 20.00 น. ณ บ้านเลขที่ 59 หมู่ที่ 5 บ้านท่าแห ตำบลมะขามเฒ่า อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท และพระราชทานเพลิงศพ ในวันที่ 10 กันยายน 2557 เวลา 16.00 น. ณ วัดสุวรรณโคตรมาราม ตำบลมะขามเฒ่า อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท/ ขอให้สถานศึกษาทุกแห่ง ในสังกัด สพม.41 ดำเนินการกรอกข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (เฉพาะ ม.1 กับ ม.4 ) รายละเอียดของหนังสือ ส่งทาง E-Office เรียบร้อยแล้ว
: หัวข้อการแข่งขัน Multi skill ม ต้น Hobby is a part of my life(จังหวัดกำแพงเพชร) / ขอเลื่อนการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา จากวันที่ 13 - 14 สิงหาคม 2557 เป็นวันที่ 14 - 15 สิงหาคม 2557 (อ้างถึงหนังสือ สพม.41 ที่ ศธ 04271/ ว2621 ลว 4 ส.ค. 57 และหนังสือ สพม.41 ที่ ศธ 04271/ ว2653 ลว 5 ส.ค. 57)
ดาวน์โหลด/โปรแกรม
Www.free-counter-plus.com


ข่าวการศึกษา เว็บไซต์ครูไทยดอทอินโฟ (อ่านทั้งหมด)O-Net ปี 2552 l O-Net ปี 2553 l O-net eng sci 2554 l O-Net ม.3 ปี 2554 l
O-net ม.6 thai 2554 l O-net ม.6 art math scoi key 2554แมงมุม สพม.41

สารสนเทศทาง การศึกษา
จาก ศธ

เว็บไซต์กลุ่มนิเทศ
สพม.41

 - หัวหน้ากลุ่มนิเทศติดตาม
และประเมินผลฯ

 - งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรฯ
 - งานส่งเสริมพัฒนาสื่อ
และเทคโนโลยีฯ

 - งานนิเทศติดตามและ
ประเมินผล ระบบบริหารฯ

- งานส่งเสริมระบบประกัน
คุณภาพฯ

 - งานวัดและประเมินผล
ทางการศึกษา

-   งานเลขานุการคณะกรรมการ
ติดตามตรวจสอบฯ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ปี 2552 - 2554 |
ปี 2552-2553
LAS ม.2 ปี 53 , ม.3 , ม.6     
 ปี 2554  NT_m2   O-Net ม.3
O-Net ม.6
สาระความรู้
สารสนเทศการนิเทศออนไลน์

 - จากเครือข่ายเว็บไซต์นิเทศ
ออนไลน์
ทั่วประเทศ
 ประกาศผล เพชรเสมาสามัญ
ปี 2554
 สอนเป็น เห็นผล คนยกย่อง
ศึกษาเรียนรู้ไว้ให้เท่าทัน
 คลังสื่อนวัตกรรมฯ สพม 41
 ผลงานศิลปหัตถกรรม
น.ร.สพม.41

การขับเคลื่อนสถานศึกษา
พอเพียง
  
 การขับเคลื่อนูสู่ประชาคม
อาเชียน
2558

LMS : เศรษฐกิจพอเพียง
 
เพื่อนคู่คิด มิตรคู่ครู
คิดไม่ออกบอก ศน
.......ยินดีต้อนรับทุกท่าน

เว็บไซต์น่าสนใจ


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดพิจิตร) แผนที่แสดงที่ตั้งสพม.41
ที่ตั้งสำนักงานเลขที่   41 ถนนเทศา 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
โทร 0-5571-3763 - 4           Fax 0-5571-6636