การรายงานการประเมินโครงการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 โดย นางสาวปัทมา มีขันหมาก ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สพม.41 เผยแพร่เมื่อวันที่ 22 มี.ค. 64
การรายงานการประเมินโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 โดย ณัฏฐิตา แก้วศรี ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สพม.41 เผยแพร่เมื่อวันที่ 9 ก.พ. 64
โครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และการคุ้มครองเด็กนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 โดย นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 เผยแพร่เมื่อวันที่ 12 ต.ค. 63
ายงานการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ จังหวัดกำแพงเพชรสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 โดย อุไรวรรณ  คล้ายเนียม  โรงเรียนระหานวิทยา  เผยแพร่เมื่อวันที่ 18 ก.ย.2555
ายงานการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สาระประวัติศาสตร์ เรื่องประวัติศาตร์ไทยสมัยกรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์ สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดย กฤษณา แพงศรี โรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคม สพม.41 เผยแพร่เมื่อวันที่ 16 ก.ค.55
ายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ(Main Idea)กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดย นางนันทพร แช่มจุ้ย โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม.41 เผยแพร่เมื่อวันที่ 27 มี.ค.55
   รายงานผลการดำเนินงานโครงการระบบการดูแลช่วย
เหลือนักเรียนที่มีผลต่อการพัฒนาตามมาตรฐานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนหนองโสนพิทยาคม
อ.สามง่าม จ.พิจิตร โดย นายสายัณห์  หอกุล รอง ผอ.ร.ร.หนองโสนพิทยาคม สพม.41 เผยแพร่เมื่อวันที่ 10 พ.ย.2554
 "การพัฒนานวัตกรรมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์วัฒนธรรม
 พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญา
 อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร"
โดยนางสาวสุภา  เสือเขียว โรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคม จ.พิจิตร
 : 22 ธ.ค. 53
  "รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนโครงงาน
 สังคมศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 รหัส
 วิชา ส 42103 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
 และวัฒนธรรม"
โดยนางโชติรส    แตงดารารัตน์
 
โรงเรียนหนองกองพิทยาคม  จ.กำแพงเพชร
 : 14 ธ.ค. 53
  "รายงานการพัฒนาและการใช้แบบฝึกทักษะ
 วอลเลย์บอล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่องกีฬาวอลเลย์บอล"
โดย
 นายกมลพรรณ  จ้อยสูงเนิน
โรงเรียนลานกระบือวิทยา
 จ.กำแพงเพชร ปีการศึกษาที่ทำการประเมิน 2552
 
 : 9 ธ.ค. 53
  "รายงานการประเมินโครงการพัฒนา ระบบดูแล
 ช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนเนิน ปอรังนกชนูทิศ
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต1"
โดยนางวรรณี    กัลยาณมิตร โรงเรียนปอรังนกชนูทิศ  จ.พิจิตร
 ปีการศึกษาที่ทำการประเมิน 2552
 : 25 พ.ย. 53
  "รายงานการพัฒนาทักษะการคิดอนาคตโดยการใช้
 หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุดระบือนามลือเลื่องเมืองลานกระบือ
 สำหรับนักเรียนชั้น ม.1"
ดย นางคนึงนิจ ไชยชโย
 โรงเรียนลานกระบือวิทยา จ.กำแพงเพชร
 ปีที่พัฒนา 2551-2552
: 15 พ.ย. 53
  การประเมินโครงการพัฒนาการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร
เขต 1
โดย นายบูรพา พรหมเจียม
ศน.ชำนาญการ
หน.กลุ่มนิเทศ สพม.41
  การประเมินโครงการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ตามมาตรฐานการเรียนรู้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐานพุทธศักราช
2551
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กำแพงเพชรเขต
1 ดยนางสาวเทียมใจ จันทร์เดช ศน.
ชำนาญการ สพม.41 เผยแพร่เมื่อวัน
ที่ 19ธ.ค.2553