[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 


งานพัฒนาวิชาการ
เรื่อง : รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง สนุกเล่นกับกีฬาซอฟท์บอล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
บทความ บทคัดย่อ

 

ชื่อเรื่อง                  รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน  เรื่อง  สนุกเล่นกับกีฬาซอฟท์บอล  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6

ชื่อผู้ศึกษา             อดิศักดิ์  โกศิยะกุล  ครูชำนาญการ  โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  41       

ปีที่ศึกษา               ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2553

 


                   การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง สนุกเล่นกับกีฬาซอฟท์บอล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามเกณฑ์ 80/80 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง สนุกเล่นกับกีฬาซอฟท์บอล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง สนุกเล่นกับกีฬาซอฟท์บอล                   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  ได้แก่  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2553  โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม  อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชรสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41  มีนักเรียนจำนวน 40 คน ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive  Sampling)  เพราะผู้ศึกษาเป็นครูประจำชั้น  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  ได้แก่ 1.เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง สนุกเล่นกับกีฬาซอฟท์บอล กลุ่มสาระการเรียนรู้            สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  จำนวน เล่ม  2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง               การเรียนเป็นแบบปรนัยชนิด  4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ  3. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน             ที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง สนุกเล่นกับกีฬาซอฟท์บอล กลุ่มสาระ                 การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ  (Likert  Scale) จำนวน 10 ข้อ แล้วนำมาวิเคราะห์ข้อมูลหาประสิทธิภาพของกระบวนการประสิทธิภาพของผลลัพธ์ ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และทดสอบค่าที  t – test  (dependent)  ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้

                   1.  เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง สนุกเล่นกับกีฬาซอฟท์บอล กลุ่มสาระการเรียนรู้

สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  มีประสิทธิภาพเท่ากับ  81.88 / 81.58 สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 80/80 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่  1

                   2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนเรื่องสนุกเล่นกับกีฬาซอฟท์บอล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 คะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่  2

                   3นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง สนุกเล่นกับกีฬาซอฟท์บอล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  และมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.36  ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่  3

 ผู้เขียน : อดิศักดิ์ โกศิยะกุล
หน่วยงาน : โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
อังคาร ที่ 27 เดือน มีนาคม พ.ศ.2555
เข้าชม : 2254
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 13 ครั้ง.


งานพัฒนาวิชาการ 5 อันดับล่าสุด

      รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง สนุกเล่นกับกีฬาซอฟท์บอล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 27 / มี.ค. / 2555
      เผยแพร่บทคัดย่อ 27 / มี.ค. / 2555
      เตรียมสอบ O-net 2554 31 / ม.ค. / 2555
      การปลูกมันสำปะหลัง 26 / ก.ค. / 2554
      ทฤษฎีแรงจูงใจ Motivation Theory 26 / ก.ค. / 2554


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก
จังหวัดกำแพงเพชร
จังหวัดพิจิตร
เลขที่ 41 ถ.เทศา 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร โทร แฟ็กซ์ 0-5571-6636