[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 


สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
เรื่อง : CAI โฉมใหม่ ไฉไลกว่าเดิม
บทความ CAI :  โฉมใหม่ไฉไลกว่าเดิม

พชรฎา   คันธิยงค์

          คอมพิวเตอร์ช่วยสอน หรือที่รู้จักในชื่อของ CAI (Computer Assisted Instruction) เป็น นวัตกรรมที่อยู่ในรูปของระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง และอยู่ในลักษณะสื่อการเรียนการสอนด้วยเช่นกัน คอมพิวเตอร์ช่วยสอนจัดเป็นนวัตกรรมที่เกิดขึ้นมานาน มากกว่า 20 ปี ที่ครั้งหนึ่งถือได้ว่าเป็นนวัตกรรมที่เฟื่องฟูมากๆ ในวงการศึกษาโดยเฉพาะครู รวมถึงวงการธุรกิจเพื่อการพัฒนาบุคลากรภายในองค์กร

จุดเริ่มต้นของ CAI

          วิวัฒนาการและประวัติความเป็นมาของคอมพิวเตอร์ช่วยสอนหรือ CAI สามารถสรุปความเป็นมาของคอมพิวเตอร์ช่วยสอนพอสังเขป ได้ดังนี้ (ศูนย์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ, 2545)

:  ปี ค.ศ. 1950 ศูนย์วิจัยของ IBM ได้พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยงาน ด้านจิตวิทยา นับเป็นจุดเริ่มต้นของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ต่อจากนั้นได้มีการพัฒนาคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพิ่มขึ้นจนกระทั่ง
:  ปี ค.ศ. 1671 มหาวิทยาลัย Taxas และ Brigcam Young ร่วมกันพัฒนา คอมพิวเตอร์ช่วยสอน กับมินิคอมพิวเตอร์ โดยผสมผสานคอมพิวเตอร์กับโทรทัศน์ ช่วยสอนวิชาภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ ภายใต้โครงการ TICCIT - Time-shared Interactive Computer Controlled Information Television
         

CAI :  โฉมใหม่

จะเห็นได้ว่าในปัจจุบันอินเทอร์เน็ตได้พัฒนาเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วและได้ก้าวมาเป็นเครื่องมือชิ้นสำคัญของการเรียนการสอน การฝึกอบรม รวมทั้งการถ่ายทอดความรู้ การเรียนการสอนแบบนี้เป็นการพัฒนาจากคอมพิวเตอร์ช่วยสอนหรือ CAI เดิมๆให้เป็นสื่อการเรียนการสอนที่อยู่บนฐานของเทคโนโลยีเว็บ หรือ WBI (Web Based Instruction) และ e-learning เนื่องจาก CAI ทำงานภายใต้ stand alone หรือทำงานภายใต้ local area network ได้เท่านั้น เพราะ CAI มิได้ถูกออกแบบเพื่อการสื่อสารถึงกัน (ธนากร  ขติยะสุนทร,2553) เมื่อการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นที่นิยมอย่างมากจึงถูกนำมาใช้ในการสอนหลากหลายรูปแบบ เช่น การจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บ (Web Based Instruction) , ฝึกอบรมผ่านเว็บ (Web Based Training) , เว็บการเรียน (Web Based Learning) , เวิลด์ไวด์เว็บช่วยสอน (WWW-based Instruction), การเรียนการสอนผ่านเครือข่าย (online Instruction) และการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย (e-learning) เป็นต้น การใช้นวัตกรรมดังกล่าวทำให้ผู้เรียนสามารถมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน ทำงานร่วมกันและเปิดโอกาสให้ผู้เรียนคิดแบบสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ทางการเรียนการสอน

เราอาจพบเห็นบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนำเสนอผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ตมากขึ้น ซึ่งเราเรียกว่า CAI on Web

          CAI on Web จัดได้ว่าเป็นโฉมหน้าใหม่ของการสร้างสื่อการเรียนการสอนด้วยคอมพิวเตอร์ โดยนำเอาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มาผสมผสานกับ เทคโนโลยีการศึกษา และเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต เนื่องจากเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตมีลักษณะเฉพาะ คือ มีความสามารถในการนำเสนอข้อมูลผ่านระบบ World Wide Web ซึ่งมีจุดเด่น ดังนี้

! The Web is a Graphical Hypertext Information System การนำเสนอข้อมูลผ่านเว็บ เป็นการนำเสนอด้วยข้อมูลที่สามารถเรียกหรือโยงไปยังจุดอื่นๆ ในระบบกราฟิก ซึ่งทำให้ข้อมูลนั้นๆ มีจุดดึงดูดให้น่าเรียกดู

! The Web is Cross-Platform ข้อมูลบนเว็บไม่ยึดติดกับระบบปฏิบัติการ (Operating System : OS) เนื่องจากเป็นข้อมูลนั้นๆ ถูกจัดเก็บเป็น Text File ดังนั้นไม่ว่าจะถูกเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ OS เป็น Unix หรือ Windows NT ก็สามารถเรียกดูจากคอมพิวเตอร์ที่ใช้ OS ต่างจากคอมพิวเตอร์ที่เป็นเครื่องแม่ข่ายได้

! The Web is Distributed ข้อมูลในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีปริมาณมากจากทั่วโลก และผู้ใช้จากทุกแห่งหนที่สามารถต่อเข้าระบบอินเทอร์เน็ตได้ ก็สามารถเรียกดูข้อมูลได้ตลอดเวลา ดังนั้นข้อมูลในระบบอินเทอร์เน็ตจึงสามารถเผยแพร่ได้รวดเร็ว และกว้างไกล

! The Web is interactive การทำงานบนเว็บเป็นการทำงานแบบโต้ตอบกับผู้ใช้โดยธรรมชาติอยู่แล้ว ดังนั้นเว็บจึงเป็นระบบ Interactive ในตัวมันเอง เริ่มตั้งแต่ผู้ใช้เปิดโปรแกรมดูผลเว็บ (Browser) พิมพ์ชื่อเรียกเว็บ (URL : Uniform Resource Locator) เมื่อเอกสารเว็บแสดงผลผ่านเบราเซอร์ ผู้ใช้ก็สามารถคลิกเลือกรายการ หรือข้อมูลที่สนใจ อันเป็นการทำงานแบบโต้ตอบไปในตัวนั่นเอง

 โปรแกรมสำหรับพัฒนา CAI on Web

      การพัฒนา CAI on Web มีจุดเด่นกว่าการพัฒนา CAI ในรูปแบบปกติ ก็คือ โปรแกรมที่นำมาใช้งานสามารถหาได้ฟรี หรือลงทุนไม่สูงมาก เมื่อเทียบกับการพัฒนาในรูปแบบปกติ เช่นโปรแกรมสร้างสื่อที่มีขาย ก็มีราคาสูงถึง 1 แสนบาท  เป็นต้น โดยสามารถแบ่งประเภทของโปรแกรมที่นำมาใช้ในการพัฒนา CAI ได้ดังนี้

  • โปรแกรมสร้างงานกราฟิก (graphic Software) มีทั้งที่ให้ดาวน์โหลดฟรี เช่น Paint Shop หรือที่จะต้องซื้อมาใช้งาน Adobe PhotoShop, Corel Draw
  • โปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหว (Animation Software) เช่น Xara3D, Cool3D, Adobe Premirer, SnagIT, 3D-Studio Max
  • โปรแกรมสร้างสื่อ (Authoring Software) ได้แก่ ภาษา HTML, JavaScript, Java, PHP, ASP, Perl, HTML Generator

          รูปแบบของการจัดการเรียนการสอน CAI on Web

อนิรุทธ์  สติมั่น (2550) ได้กล่าวถึงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เช่น การจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บ (Web Based Instruction) , ฝึกอบรมผ่านเว็บ (Web Based Training) , เว็บการเรียน (Web Based Learning) , เวิลด์ไวด์เว็บช่วยสอน (WWW-based Instruction), การเรียนการสอนผ่านเครือข่าย (online Instruction) และการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย (e-learning) ต่างก็เป็นส่วนหนึ่งของ CAI on Web โดยต่างก็มีองค์ประกอบจากการสื่อสาร ดังนี้

1.       กิจกรรมการสนทนา (Chat ) ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียนและผู้เรียนกับผู้สอน

2.       กิจกรรมอภิปรายกลุ่มในเว็บเพจการอภิปราย (Discussion) เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันผ่านเว็บบอร์ด

3.       กิจกรรมตอบปัญหา ซึ่งสามารถถามและตอบใน web board หรือ e-mail

4.       แนะนำให้ผู้เรียน ค้นคว้าด้วยตนเอง เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างเต็มทีโดยโยงไปสู่การค้นหาข้อมูลในเว็บเพจที่เป็นแหล่งข้อมูล (resource)

5.       เสนอการจัดกิจกรรม แบบฝึกหัดและการบ้าน พร้อมทั้งจัดกิจกรรมเสริมทักษะการเรียนด้วยตนเอง การทำงานกลุ่ม การเรียนรายบุคคล ให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรทางการเรียน โดยผู้เรียนจะเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง

6.       ให้ผู้เรียนทำกิจกรรม และแบบฝึกหัดต่างๆ ส่งแฟ้มงานให้กับผู้สอนทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และนำเสนอบนเว็บเพจ เพื่อให้ผู้เรียนคนอื่นๆ ได้แลกเปลี่ยนความรู้ และความคิดเห็นเกี่ยวกับผลงานที่นำเสนอ เป็นการขยายฐานความรู้ให้กว้างมากยิ่งขึ้น

7.       อาจารย์ตรวจผลงานของผู้เรียนแล้วส่งผลคะแนนและข้อมูลป้อนกลับทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

 

บทสรุป

จะเห็นได้ว่า การจัดการเรียนการสอนยุคใหม่ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เช่น การจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บ (Web Based Instruction) , ฝึกอบรมผ่านเว็บ (Web Based Training) , เว็บการเรียน (Web Based Learning) , เวิลด์ไวด์เว็บช่วยสอน (WWW-based Instruction), การเรียนการสอนผ่านเครือข่าย (online Instruction) และการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย (e-learning)  เป็นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบใหม่ที่น่าจับตามอง และรูปแบบดังกล่าวจะมีการพัฒนาตามขีดความสามารถของโปรแกรมนั้น และในอนาคตจะต้องมีการพัฒนาโปรแกรมจัดการเรียนการสอนในแบบต่างๆมากขึ้น นอกจากนี้ สิ่งที่เห็นชัดเจนในโลกของยุคโลกภิวัฒน์ คือ การศึกษาจำเป็นต้องพึ่งพาเทคโนโลยีอย่างมาก และเทคโนโลยียังมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังนั้นในฐานะครูผู้สอนจึงจำเป็นต้องก้าวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงทั้งการสร้างนวัตกรรมและการใช้เทคโนโลยี ควรมีการอบรมพัฒนาการเรียนการสอน เพื่อให้ครูจัดการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันยุคสมัยกับโลกที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

 

 

บรรณานุกรม

CAI  Studio .จิรพงษ์  คำปวง .ไม่ปรากฏวันที่เผยแพร่.สืบค้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2555                              จาก http://caistudio.info/index.php

สื่อและเทคโนโลยีการศึกษา กับการพัฒนาการศึกษาไทย.ไม่ปรากฎชื่อผู้แต่ง.เผยแพร่วันที่ 11 มีนาคม 2555 สืบค้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2555.จาก http://www.semathong.com

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI Online.วุฒิชัย ฤกษ์มงค.เผยแพร่วันที่ 29 กรกฎาคม 2551.สืบค้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2555.จาก http://www.kroobannok.com/1903

 

 

 ผู้เขียน : พชรฎา คันธิยงค์
หน่วยงาน : โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา
เสาร์ ที่ 19 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2555
เข้าชม : 3225
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 17 ครั้ง.


สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี 5 อันดับล่าสุด

      เขียนเว็บไซต์บน Blog ง่าย ๆ แบบมืออาชีพยังอาย 22 / พ.ค. / 2555
      CAI โฉมใหม่ ไฉไลกว่าเดิม 19 / พ.ค. / 2555
      รัฐ 19 / ม.ค. / 2555
      แผนการสอน 18 / ม.ค. / 2555
      การ์ตูนกฎหมาย 13 / ม.ค. / 2555


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก
จังหวัดกำแพงเพชร
จังหวัดพิจิตร
เลขที่ 41 ถ.เทศา 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร โทร แฟ็กซ์ 0-5571-6636