[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 


งานบริหารงานบุคคล
เรื่อง : รายงานการประเมินโครงการธนาคารโรงเรียนของโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม ปีการศึกษา 2554
บทความชื่อเรื่อง              รายงานการประเมินโครงการธนาคารโรงเรียนของโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม ปีการศึกษา 2554

ผู้ประเมิน          นางธิชาพร  ยอดกัณหา 

ตำแหน่ง            รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม วิทยฐานะชำนาญการ

ปีที่ประเมิน     ปีการศึกษา 2554                

                                                                                                                      บทคัดย่อ

การประเมินโครงการธนาคารโรงเรียนของโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม ปีการศึกษา 2554 มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการธนาคารโรงเรียนของโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม ปีการศึกษา 2554  โดยมุ่งประเมิน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านบริบทด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ ด้านผลผลิตโดยใช้การประเมินตามรูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model)  ของสตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam) มาประยุกต์ใช้กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ครู จำนวน 55 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 11 คน  นักเรียนที่เปิดบัญชีกับโครงการธนาคารโรงเรียนจำนวน 296 คนนักเรียนที่ปฏิบัติงานธนาคารโรงเรียนจำนวน 17 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบประเมินจำนวน 3 ฉบับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบนมาตรฐาน

                        ผลการประเมิน พบว่า

1.ด้านบริบท (Context) โดยรวม โครงการมีความสอดคล้องกับด้านบริบทในระดับมาก  เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ โครงการสอดคล้องกับนโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียนมีความสอดคล้องอยู่ในระดับมาก รองลงมาได้แก่ โรงเรียนจัดวัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัยสนับสนุนการดำเนินโครงการและเพียงพอ มีความสอดคล้องอยู่ในระดับมากที่สุดส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดได้แก่ บุคลากรมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการดำเนินโครงการมีความสอดคล้องอยู่ในระดับมาก ผลการประเมินสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด

2.ด้านปัจจัยนำเข้า (Input) โดยรวม ปัจจัยนำเข้าของโครงการมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียนส่งเสริมสนับสนุนและให้ความสำคัญกับโครงการ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุดรองลงมาได้แก่ โรงเรียนได้รับการสนับสนุนด้านวัสดุอุปกรณ์จากธนาคารออมสิน สาขาท่าตะโก มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ โรงเรียนได้รับการสนับสนุนด้านอาคารสถานที่จัดโครงการจากธนาคารออมสิน สาขาท่าตะโก มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ผลการประเมินสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด

3.ด้านกระบวนการ (Process)  โดยรวม กระบวนการของโครงการมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ความพึงพอใจของนักเรียน/ครูที่มีต่อโครงการมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด  รองลงมาได้แก่ ประเมินผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมอย่างต่อเนื่องมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุดส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดได้แก่ นักเรียนมีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากผลการประเมินสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด

                        4.ด้านผลผลิต (Porduct)  โดยรวมผลผลิตของโครงการมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ การปฏิบัติงานธนาคารโรงเรียน กระตุ้นให้นักเรียนเห็นคุณค่าของการออมเงิน มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาได้แก่ นักเรียนมีเงินเหลือเก็บจากการประหยัดใช้จ่ายต่างๆมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุดส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดได้แก่นักเรียนได้ฝึกความรับผิดชอบต่อตนเองและต่อผู้อื่นมากขึ้นมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ผลการประเมินสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด

 ผู้เขียน : ธิชาพร ยอดกัณหา
หน่วยงาน : โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม
อังคาร ที่ 26 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2555
เข้าชม : 2115
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 10 ครั้ง.


งานบริหารงานบุคคล 5 อันดับล่าสุด

      รายงานการประเมินโครงการธนาคารโรงเรียนของโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม ปีการศึกษา 2554 26 / มิ.ย. / 2555
      แนวปฏิบัติการขอไปดูงานต่างประเทศ 8 / พ.ค. / 2555


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก
จังหวัดกำแพงเพชร
จังหวัดพิจิตร
เลขที่ 41 ถ.เทศา 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร โทร แฟ็กซ์ 0-5571-6636