[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 


การวิจัยในชั้นเรียน
เรื่อง : การประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนปางศิลาทองศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
สรุปย่อสาระสำคัญ เรื่อง          :การประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนปางศิลาทองศึกษา 

               สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 

ผู้รายงาน       :นายธนายุทธ   คลังวงษ์

ปีการศึกษา      :2554

 

 

บทคัดย่อ

        การประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนปางศิลาทองศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพใน 4 ด้าน คือ ด้านบริบทหรือสภาวะแวดล้อม ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต 2) เพื่อทราบปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการดำเนินงานตามโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 3)เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการดำเนินงานตามโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  ประชากรที่ใช้ในการประเมิน คือ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนปางศิลาทองศึกษา ครูผู้สอน  นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน จำนวน  648 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินเป็นแบบสอบถามโดยยึดหลักทฤษฎีการประเมิน CIPP MODEL การวิเคราะห์ข้อมูล ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า IOC (Item  Objective Congruence)

 

ผลการประเมินพบว่า 1)  ด้านบริบทหรือสภาวะแวดล้อมในภาพรวมและรายการมีผลการประเมินตามเกณฑ์แสดงว่าเหมาะสม  พบว่าความคิดเห็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพสอดคล้องกับสภาพปัญหาของโรงเรียนเพียงใด 2) ด้านปัจจัยเบื้องต้นในภาพรวมและรายการมีผลการประเมินตามเกณฑ์แสดงว่าเหมาะสม พบว่าความคิดเห็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือโรงเรียนมีการจัดทำแผนและโครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน 3) ด้านกระบวนการในภาพรวมและรายการมีผลการประเมินตามเกณฑ์แสดงว่าเหมาะสม พบว่าความคิดเห็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือความเหมาะสมและวิธีการดำเนินกิจกรรมตาม 4) ด้านผลผลิตในภาพรวมและรายการมีผลการประเมินตามเกณฑ์แสดงว่าเหมาะสม พบว่าความคิดเห็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ นักเรียนได้รับบริการ การตรวจสุขภาพ 5) ปัญหาและอุปสรรคที่พบได้แก่ ครูและนักเรีนมีเวลาในการจัดทำโครงการไม่เพีงพอเพราะมีกิจกรรมการเรียนรู้มากกว่ากิจกรรมการดำเนินโครงการขาดการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนไม่เพียงพอต่อการ 6) การศึกษาความพึงพอใจการดำเนินงานโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพในภาพรวมและรายการมีผลการประเมินตามเกณฑ์แสดงว่าเหมาะสม พบว่าความคิดเห็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ครูมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

 ผู้เขียน : นายธนาุทธ คลังวงษ์
หน่วยงาน : โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา
จันทร์ ที่ 17 เดือน กันยายน พ.ศ.2555
เข้าชม : 1839
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 12 ครั้ง.


การวิจัยในชั้นเรียน 5 อันดับล่าสุด

      รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 14 / ม.ค. / 2557
      เผยแพร่ผลงานเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ระบบต่างๆ ของร่างกายมนุษย์ ป.6 19 / มี.ค. / 2556
      การประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนปางศิลาทองศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 17 / ก.ย. / 2555
      การศึกษายุค ICT ทำไม?...ต้องใช้เกมในการสอน 28 / พ.ค. / 2555
      รูปแบบการเขียนวิจัยในชั้นเรียนอย่างง่าย 26 / ก.ย. / 2554


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก
จังหวัดกำแพงเพชร
จังหวัดพิจิตร
เลขที่ 41 ถ.เทศา 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร โทร แฟ็กซ์ 0-5571-6636