[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 


การวิจัยในชั้นเรียน
เรื่อง : เผยแพร่ผลงานเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ระบบต่างๆ ของร่างกายมนุษย์ ป.6
สรุปย่อสาระสำคัญชื่อเรื่อง                                                                  :     รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน

                                                                                                เรื่อง ระบบต่างๆ ของร่างกายมนุษย์  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา

                                                                                                และพลศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผู้รายงาน                                                               :      นิคม   ต่อมยิ้ม

โรงเรียน                                                                :      บ้านหนองบัว  อำเภอโพทะเล  จังหวัดพิจิตร

ปีที่รายงาน                                                            :      2555

 

 

 

 

บทคัดย่อ

 

                   วัตถุประสงค์ของการรายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ระบบต่างๆ ของร่างกายมนุษย์  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ระบบต่างๆ ของร่างกายมนุษย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ 80/80  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน  เรื่อง ระบบต่างๆ ของร่างกายมนุษย์  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ระบบต่างๆ ของร่างกายมนุษย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษา

ปีที่ 6  จำนวน 14  คน จำนวน 1 ห้องเรียน โรงเรียนบ้านหนองบัว  อำเภอโพทะเล  จังหวัดพิจิตรสังกัดสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2  ในภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2555  เครื่องมือที่ใช้เป็นเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ระบบต่างๆ  ของร่างกายมนุษย์  แบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย () ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  ร้อยละและสถิติทดสอบค่า t-test

    ผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ระบบต่างๆ ของร่างกายมนุษย์ กลุ่มสาระ

การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  พบว่ามีประสิทธิภาพ          สูงกว่าเกณฑ์  คือ  82.31/81.67  และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ระบบต่างๆ ของร่างกายมนุษย์  สูงกว่าก่อนใช้เอกสารประกอบการเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักเรียนมี ความพึงพอใจต่อเอกสารประกอบการเรียน  เรื่อง  ระบบต่างๆ ของร่างกายมนุษย์ อยู่ในระดับมากผู้เขียน : สุภา เสือเขียว
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป.พิจิตร เขต 2
อังคาร ที่ 19 เดือน มีนาคม พ.ศ.2556
เข้าชม : 2444
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 10 ครั้ง.


การวิจัยในชั้นเรียน 5 อันดับล่าสุด

      รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 14 / ม.ค. / 2557
      เผยแพร่ผลงานเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ระบบต่างๆ ของร่างกายมนุษย์ ป.6 19 / มี.ค. / 2556
      การประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนปางศิลาทองศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 17 / ก.ย. / 2555
      การศึกษายุค ICT ทำไม?...ต้องใช้เกมในการสอน 28 / พ.ค. / 2555
      รูปแบบการเขียนวิจัยในชั้นเรียนอย่างง่าย 26 / ก.ย. / 2554


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก
ความคิดเห็นที่ 1
อังคาร ที่ 19 เดือน มีนาคม พ.ศ.2556 เวลา 15:57:03
ขอเผยแพร่ติดต่อที่ ครูนิคม ต่อมยิ้ม 0871957010
โดย : สุภา เสือเขียว supha2521@hotmail.com    ไอพี : 27.55.163.223

จังหวัดกำแพงเพชร
จังหวัดพิจิตร
เลขที่ 41 ถ.เทศา 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร โทร แฟ็กซ์ 0-5571-6636