[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 


การวิจัยในชั้นเรียน
เรื่อง : รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ชื่อเรื่อง              รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้วยบทเรียนสำเร็จรูป
                        เรื่องเศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้
                        สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ส31101)
โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
ผู้รายงาน           นางบุญก้าน ต่อมยิ้ม
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
บทคัดย่อ
 
                รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้วยบทเรียนสำเร็จรูป เรื่องเศรษฐศาสตร์
ในชีวิตประจำวัน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(ส31101) โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
มีวัตถุประสงค์ของการศึกษาดังนี้ (1) เพื่อพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่องเศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน กลุ่มสาระการเรียนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ 80/80  (2) เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ที่มีต่อการใช้บทเรียนสำเร็จรูป รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่องเศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า ได้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2552  โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร   กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาได้มาจากการใช้วิธีสุ่มแบบเจาะจง(Purposive Sampling) โดยเลือกชั้นเรียนที่ผู้รายงานทำการสอน จำนวน 45 คน   เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า ได้แก่ บทเรียนสำเร็จรูป จำนวน 8  เล่ม แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ผลการศึกษา ปรากฏ ดังนี้
              1. ผลการพัฒนาแบบเรียนสำเร็จรูป เรื่องเศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพในภาพรวม
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 81.19/85.87 ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้ คือ E1/ E2 เท่ากับ 80/80   
              2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้แบบเรียนสำเร็จรูป 
เรื่องเศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2  การทดสอบก่อนเรียน
และหลังเรียน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 33.49 คะแนน และ 42.44 คะแนนตามลำดับ 
และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างก่อนและหลังเรียน พบว่าคะแนนหลังเรียนของนักเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
            3.   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 มีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้
บทเรียนสำเร็จรูป เรื่องเศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
( = 4.88, S.D. = 0.22 )
               


ผู้เขียน : บุญก้าน ต่อมยิ้ม
หน่วยงาน : โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม
อังคาร ที่ 14 เดือน มกราคม พ.ศ.2557
เข้าชม : 1365
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 14 ครั้ง.


การวิจัยในชั้นเรียน 5 อันดับล่าสุด

      รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 14 / ม.ค. / 2557
      เผยแพร่ผลงานเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ระบบต่างๆ ของร่างกายมนุษย์ ป.6 19 / มี.ค. / 2556
      การประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนปางศิลาทองศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 17 / ก.ย. / 2555
      การศึกษายุค ICT ทำไม?...ต้องใช้เกมในการสอน 28 / พ.ค. / 2555
      รูปแบบการเขียนวิจัยในชั้นเรียนอย่างง่าย 26 / ก.ย. / 2554


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก
จังหวัดกำแพงเพชร
จังหวัดพิจิตร
เลขที่ 41 ถ.เทศา 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร โทร แฟ็กซ์ 0-5571-6636