[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 


งานบริหารงานบุคคล
เรื่อง : แนวปฏิบัติการขอไปดูงานต่างประเทศ
สรุปย่อสาระสำคัญ แนวปฏิบัติการขออนุญาตไปต่างประเทศ

ของข้าราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 

              การขออนุญาตไปราชการต่างประเทศและไปต่างประเทศ  ได้แก่  การขออนุญาตเดินทางไปประชุมสัมมนา  ประชุมกึ่งปฏิบัติการ  ดูงาน  ฝึกอบรมและกิจกรรมอื่น ๆ เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาตามที่ราชการได้มอบหมาย การขออนุญาตไปเยี่ยมญาติ  หรือปฏิบัติภารกิจทางครอบครัว  ให้แจ้งเหตุผลความจำเป็น ชื่อของญาติและเมืองที่พักด้วย
ขั้นตอนการขออนุญาต

   1) ข้าราชการยื่นคำขอฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน

   2) เจ้าหน้าที่รับเรื่อง จัดทำร่างหนังสือฯ เสนอ ผอ.สพม.

   3) ผอ.สพม.ลงนาม และนำเสนอไป สพฐ.

   4) สพฐ.อนุญาต และแจ้ง สพม.

   5) สพม.แจ้ง รร.ทราบ

หมายเหตุ: กรณีไปศึกษาดูงานตามโครงการต้องรายงานจากการไปศึกษาดูงานให้ สพฐ. ทราบ

                  ภายใน 2 สัปดาห์  หลังจากเดินทางกลับ

 

เอกสารประกอบการขออนุญาตไปต่างประเทศ

 

                 ศึกษาดูงาน/ทัศนศึกษาดูงาน

                 1. แบบคำร้องขออนุญาตไปต่างประเทศ                                    จำนวน   2  ฉบับ

                 2. โครงการและกำหนดการศึกษาดูงาน                                     จำนวน   2  ชุด

                 3. รายชื่อผู้ไปศึกษาดูงาน                                                   จำนวน   2  ฉบับ

                 4. สถานที่พักสามารถติดต่อได้                                              จำนวน   2  ฉบับ

                 5. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ                                  จำนวน   2  ฉบับ

                 6. บันทึกมอบหมายงาน(ช่วงเปิดเทอม)                                     จำนวน   2  ฉบับ

                  7.  ใบลากิจส่วนตัว หากอยู่ระหว่างเปิดภาคเรียน                         จำนวน   2  ฉบับ

                     (อนุโลมไปต้องส่งใบลา  หากอยู่ระหว่างปิดภาคเรียน)

 

 

 

            ฝึกอบรม (ขอศึกษาดูงานเกิน 15 วัน) และเป็นช่วงเปิดเทอม

                  1. แบบคำร้องขออนุญาตไปต่างประเทศ                                            จำนวน   2  ฉบับ

                  2. สำเนาหนังสือเชิญ                                                       จำนวน   2  ฉบับ

                  3. รายชื่อผู้ไปศึกษาดูงาน                                                      จำนวน   2  ฉบับ

                  4. แบบชี้แจงการขออนุญาตไปต่างประเทศ                               จำนวน   2  ฉบับ

                  5. บันทึกขออนุญาตผู้บังคับบัญชา                                         จำนวน   2  ฉบับ

                  6. บันทึกมอบหมายงาน                                                    จำนวน   2  ฉบับ

                  7. สัญญาค้ำประกัน                                                        จำนวน   2  ฉบับ

                  8. โครงการ                                                                 จำนวน   2  ฉบับ

                  9. กรณีพานักเรียนไปต่างประเทศต้องมีแผนการควบคุมดูแลความปลอดภัย  จำนวน 2 ฉบับ

                 ไปเยี่ยมญาติ

                   1.  คำร้องขออนุญาตไปต่างประเทศ                                               จำนวน  2  ฉบับ

                   2.  หลักฐานแสดงความเป็นญาติ เช่น สำเนาทะเบียนบ้าน/หนังสือเชิญของญาติ จำนวน  2  ฉบับ

                   3.  ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้                                                          จำนวน  2  ฉบับ

       สถานศึกษา

1.      ดำเนินการภายใน 5 วัน นับจากวันที่ได้รับคำขอ

2.      ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วน

3.      พิจารณาให้ความเห็นก่อนลงนามในแบบคำร้อง

4.      เสนอสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

-ต้องส่งเรื่องถึงสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า

 30 วัน

-หากไม่สามารถส่งเรื่องตามกำหนดให้บันทึกหนังสือชี้แจงเหตุผล และได้รับอนุญาต

 ก่อนวันเดินทาง

……………………………………………………………….

 ผู้เขียน : เรณู ชมอุต
หน่วยงาน : สพม.41
อังคาร ที่ 8 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2555
เข้าชม : 2253
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 4 ครั้ง.


งานบริหารงานบุคคล 5 อันดับล่าสุด

      รายงานการประเมินโครงการธนาคารโรงเรียนของโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม ปีการศึกษา 2554 26 / มิ.ย. / 2555
      แนวปฏิบัติการขอไปดูงานต่างประเทศ 8 / พ.ค. / 2555


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก
จังหวัดกำแพงเพชร
จังหวัดพิจิตร
เลขที่ 41 ถ.เทศา 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร โทร แฟ็กซ์ 0-5571-6636