99163685-3d88-41b3-89aa-323db0ee81ab
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ปีการศึกษา 2553
1062040430
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม เด็กปกติ
อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
กลุ่มสาระการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้ จำนวน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน ส่วนเบี่ยงเบน คะแนนเฉลี่ย สปส.การ ร้อยละของจำนวนนักเรียน
  นักเรียน เต็ม ต่ำสุด สูงสุด เฉลี่ย มาตรฐาน ร้อยละ กระจายร้อยละ ปรับปรุง พอใช้ ดี
ทุกเพศ                      
รวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 485 150 14 108 51.76 18.90 34.51 36.51      
ภาษาไทย 485 60 4 41 21.64 7.16 36.07 33.07 5.77 57.94 36.29
  - การอ่าน 485 16 0 13 4.46 2.35 27.87 52.67      
  - การเขียน 485 8 0 8 3.35 1.90 41.88 56.76      
  - การฟัง การดู และการพูด 485 8 0 8 4.00 2.48 49.95 62.01      
  - หลักการใช้ภาษา 485 12 0 11 5.03 1.86 41.89 37.03      
  - วรรณคดีและวรรณกรรม 485 16 0 14 4.81 2.55 30.04 53.13      
คณิตศาสตร์ 485 40 1 37 15.17 7.94 37.93 52.32 2.89 49.69 47.42
  - จำนวนและการดำเนินการ 485 14 0 13 5.40 3.18 38.59 58.80      
  - การวัด 485 4 0 4 1.11 1.12 27.73 101.14      
  - เรขาคณิต 485 10 0 10 4.51 2.59 45.05 57.49      
  - พีชคณิต 485 8 0 8 3.02 1.63 37.73 54.10      
  - การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 485 4 0 4 1.14 1.07 28.40 93.92      
วิทยาศาสตร์ 485 50 0 35 14.95 6.71 29.91 44.84 7.63 49.07 43.30
  - สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต 485 13 0 12 4.11 2.87 31.59 70.00      
  - สารและสมบัติของสาร 485 13 0 12 4.54 2.47 34.96 54.44      
  - แรงและการเคลื่อนที่ 485 7 0 7 2.52 1.33 35.96 52.98      
  - พลังงาน 485 9 0 7 2.24 1.48 24.86 66.14      
  - กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก 485 8 0 7 1.55 1.20 19.36 77.34      
** จุดตัดต่างๆ :    ภาษาไทย 9.56 / 24.36  คณิตศาสตร์ 4.59 / 13.97  วิทยาศาสตร์ 6.31 / 15.67