99163685-3d88-41b3-89aa-323db0ee81ab
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ปีการศึกษา 2553
1062040433
โรงเรียนวัชรวิทยา เด็กปกติ
อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
กลุ่มสาระการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้ จำนวน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน ส่วนเบี่ยงเบน คะแนนเฉลี่ย สปส.การ ร้อยละของจำนวนนักเรียน
  นักเรียน เต็ม ต่ำสุด สูงสุด เฉลี่ย มาตรฐาน ร้อยละ กระจายร้อยละ ปรับปรุง พอใช้ ดี
ทุกเพศ                      
รวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 445 150 15 89 43.29 13.58 28.86 31.36      
ภาษาไทย 445 60 1 39 20.02 7.30 33.37 36.45 7.64 62.47 29.89
  - การอ่าน 445 16 0 13 4.62 2.44 28.88 52.89      
  - การเขียน 445 8 0 8 3.17 1.88 39.61 59.39      
  - การฟัง การดู และการพูด 445 8 0 8 3.83 2.38 47.92 62.04      
  - หลักการใช้ภาษา 445 12 0 10 4.39 1.74 36.57 39.76      
  - วรรณคดีและวรรณกรรม 445 16 0 14 4.01 2.49 25.08 62.08      
คณิตศาสตร์ 445 40 2 29 10.30 4.56 25.74 44.31 5.17 75.96 18.88
  - จำนวนและการดำเนินการ 445 14 0 12 3.24 1.97 23.11 60.93      
  - การวัด 445 4 0 4 0.71 0.75 17.70 106.01      
  - เรขาคณิต 445 10 0 9 3.09 1.91 30.90 61.71      
  - พีชคณิต 445 8 0 7 2.40 1.34 30.06 55.59      
  - การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 445 4 0 4 0.86 0.88 21.46 101.95      
วิทยาศาสตร์ 445 50 2 33 12.97 5.07 25.95 39.05 7.42 63.82 28.76
  - สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต 445 13 0 11 3.15 2.35 24.24 74.45      
  - สารและสมบัติของสาร 445 13 0 12 3.89 2.16 29.94 55.43      
  - แรงและการเคลื่อนที่ 445 7 0 6 2.52 1.24 36.02 49.26      
  - พลังงาน 445 9 0 7 2.15 1.31 23.92 60.84      
  - กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก 445 8 0 6 1.26 1.04 15.70 82.67      
** จุดตัดต่างๆ :    ภาษาไทย 9.56 / 24.36  คณิตศาสตร์ 4.59 / 13.97  วิทยาศาสตร์ 6.31 / 15.67