99163685-3d88-41b3-89aa-323db0ee81ab
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ปีการศึกษา 2553
1062040436
โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ เด็กปกติ
อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
กลุ่มสาระการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้ จำนวน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน ส่วนเบี่ยงเบน คะแนนเฉลี่ย สปส.การ ร้อยละของจำนวนนักเรียน
  นักเรียน เต็ม ต่ำสุด สูงสุด เฉลี่ย มาตรฐาน ร้อยละ กระจายร้อยละ ปรับปรุง พอใช้ ดี
ทุกเพศ                      
รวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 161 150 16 68 35.42 11.22 23.61 31.69      
ภาษาไทย 161 60 4 35 16.99 7.42 28.31 43.71 18.01 62.73 19.25
  - การอ่าน 161 16 0 12 4.06 2.70 25.39 66.38      
  - การเขียน 161 8 0 7 2.74 1.73 34.24 63.17      
  - การฟัง การดู และการพูด 161 8 0 8 3.09 2.31 38.59 74.88      
  - หลักการใช้ภาษา 161 12 0 8 3.61 1.63 30.07 45.23      
  - วรรณคดีและวรรณกรรม 161 16 0 13 3.49 2.15 21.82 61.45      
คณิตศาสตร์ 161 40 1 16 8.59 3.04 21.48 35.42 9.94 85.71 4.35
  - จำนวนและการดำเนินการ 161 14 0 7 2.65 1.40 18.90 53.01      
  - การวัด 161 4 0 2 0.60 0.68 15.06 113.30      
  - เรขาคณิต 161 10 0 7 2.52 1.45 25.22 57.48      
  - พีชคณิต 161 8 0 5 2.23 1.28 27.87 57.22      
  - การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 161 4 0 3 0.59 0.78 14.75 131.92      
วิทยาศาสตร์ 161 50 2 23 9.84 3.88 19.69 39.37 17.39 73.91 8.70
  - สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต 161 13 0 10 2.18 1.87 16.77 85.80      
  - สารและสมบัติของสาร 161 13 0 8 2.76 1.58 21.21 57.45      
  - แรงและการเคลื่อนที่ 161 7 0 5 2.12 1.20 30.35 56.38      
  - พลังงาน 161 9 0 7 1.73 1.42 19.19 82.15      
  - กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก 161 8 0 4 1.06 1.04 13.20 98.90      
** จุดตัดต่างๆ :    ภาษาไทย 9.56 / 24.36  คณิตศาสตร์ 4.59 / 13.97  วิทยาศาสตร์ 6.31 / 15.67