99163685-3d88-41b3-89aa-323db0ee81ab
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ปีการศึกษา 2553
1062040435
โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม เด็กปกติ
อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
กลุ่มสาระการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้ จำนวน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน ส่วนเบี่ยงเบน คะแนนเฉลี่ย สปส.การ ร้อยละของจำนวนนักเรียน
  นักเรียน เต็ม ต่ำสุด สูงสุด เฉลี่ย มาตรฐาน ร้อยละ กระจายร้อยละ ปรับปรุง พอใช้ ดี
ทุกเพศ                      
รวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 158 150 14 62 31.03 10.55 20.68 34.02      
ภาษาไทย 158 60 1 32 13.92 7.56 23.21 54.32 34.18 54.43 11.39
  - การอ่าน 158 16 0 12 3.41 2.46 21.28 72.24      
  - การเขียน 158 8 0 7 2.18 1.86 27.29 85.38      
  - การฟัง การดู และการพูด 158 8 0 8 2.14 1.94 26.74 90.54      
  - หลักการใช้ภาษา 158 12 0 8 3.32 1.90 27.69 57.27      
  - วรรณคดีและวรรณกรรม 158 16 0 9 2.87 2.13 17.96 73.98      
คณิตศาสตร์ 158 40 2 15 7.65 2.55 19.11 33.41 12.66 84.81 2.53
  - จำนวนและการดำเนินการ 158 14 0 7 2.60 1.42 18.58 54.53      
  - การวัด 158 4 0 2 0.58 0.67 14.56 115.03      
  - เรขาคณิต 158 10 0 6 2.03 1.31 20.25 64.74      
  - พีชคณิต 158 8 0 4 1.77 1.15 22.15 64.92      
  - การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 158 4 0 3 0.66 0.71 16.61 106.89      
วิทยาศาสตร์ 158 50 1 22 9.46 3.45 18.91 36.51 23.42 72.78 3.80
  - สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต 158 13 0 8 2.12 1.69 16.31 79.56      
  - สารและสมบัติของสาร 158 13 0 9 2.61 1.49 20.06 57.23      
  - แรงและการเคลื่อนที่ 158 7 0 6 1.99 1.18 28.39 59.56      
  - พลังงาน 158 9 0 5 1.66 1.19 18.50 71.63      
  - กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก 158 8 0 4 1.08 1.03 13.45 95.31      
** จุดตัดต่างๆ :    ภาษาไทย 9.56 / 24.36  คณิตศาสตร์ 4.59 / 13.97  วิทยาศาสตร์ 6.31 / 15.67