99163685-3d88-41b3-89aa-323db0ee81ab
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ปีการศึกษา 2553
1062040431
โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม เด็กปกติ
อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
กลุ่มสาระการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้ จำนวน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน ส่วนเบี่ยงเบน คะแนนเฉลี่ย สปส.การ ร้อยละของจำนวนนักเรียน
  นักเรียน เต็ม ต่ำสุด สูงสุด เฉลี่ย มาตรฐาน ร้อยละ กระจายร้อยละ ปรับปรุง พอใช้ ดี
ทุกเพศ                      
รวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 315 150 13 64 31.61 10.40 21.08 32.91      
ภาษาไทย 315 60 2 34 14.20 7.14 23.66 50.30 29.21 62.54 8.25
  - การอ่าน 315 16 0 10 3.38 2.21 21.11 65.31      
  - การเขียน 315 8 0 7 2.05 1.69 25.67 82.52      
  - การฟัง การดู และการพูด 315 8 0 8 2.37 2.07 29.64 87.29      
  - หลักการใช้ภาษา 315 12 0 9 3.33 1.77 27.72 53.08      
  - วรรณคดีและวรรณกรรม 315 16 0 10 3.07 2.22 19.17 72.25      
คณิตศาสตร์ 315 40 2 27 8.15 3.26 20.38 39.99 8.57 85.71 5.71
  - จำนวนและการดำเนินการ 315 14 0 8 2.63 1.58 18.75 60.10      
  - การวัด 315 4 0 4 0.57 0.69 14.13 121.25      
  - เรขาคณิต 315 10 0 8 2.23 1.39 22.35 61.99      
  - พีชคณิต 315 8 0 6 2.07 1.25 25.91 60.22      
  - การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 315 4 0 3 0.65 0.69 16.35 106.14      
วิทยาศาสตร์ 315 50 1 22 9.26 3.34 18.53 36.04 19.37 76.19 4.44
  - สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต 315 13 0 9 2.00 1.77 15.36 88.43      
  - สารและสมบัติของสาร 315 13 0 9 2.69 1.59 20.68 58.97      
  - แรงและการเคลื่อนที่ 315 7 0 5 1.96 1.14 27.94 58.25      
  - พลังงาน 315 9 0 6 1.53 1.17 17.04 76.00      
  - กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก 315 8 0 5 1.09 0.96 13.61 88.49      
** จุดตัดต่างๆ :    ภาษาไทย 9.56 / 24.36  คณิตศาสตร์ 4.59 / 13.97  วิทยาศาสตร์ 6.31 / 15.67