99163685-3d88-41b3-89aa-323db0ee81ab
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ปีการศึกษา 2553
1062040432
โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา เด็กปกติ
อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
กลุ่มสาระการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้ จำนวน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน ส่วนเบี่ยงเบน คะแนนเฉลี่ย สปส.การ ร้อยละของจำนวนนักเรียน
  นักเรียน เต็ม ต่ำสุด สูงสุด เฉลี่ย มาตรฐาน ร้อยละ กระจายร้อยละ ปรับปรุง พอใช้ ดี
ทุกเพศ                      
รวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 148 150 16 56 30.95 8.68 20.63 28.04      
ภาษาไทย 148 60 4 31 13.82 5.85 23.03 42.36 26.35 70.27 3.38
  - การอ่าน 148 16 0 10 3.43 2.33 21.45 67.81      
  - การเขียน 148 8 0 6 2.32 1.77 29.05 75.98      
  - การฟัง การดู และการพูด 148 8 0 8 2.26 1.93 28.29 85.20      
  - หลักการใช้ภาษา 148 12 0 7 3.05 1.52 25.39 49.81      
  - วรรณคดีและวรรณกรรม 148 16 0 11 2.75 1.99 17.19 72.34      
คณิตศาสตร์ 148 40 1 16 7.72 2.78 19.29 36.00 11.49 85.14 3.38
  - จำนวนและการดำเนินการ 148 14 0 6 2.34 1.43 16.70 61.02      
  - การวัด 148 4 0 2 0.52 0.68 13.01 131.63      
  - เรขาคณิต 148 10 0 7 2.21 1.40 22.09 63.41      
  - พีชคณิต 148 8 0 6 2.04 1.21 25.51 59.10      
  - การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 148 4 0 3 0.61 0.68 15.20 111.24      
วิทยาศาสตร์ 148 50 2 20 9.41 3.31 18.82 35.20 20.95 75.68 3.38
  - สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต 148 13 0 7 1.89 1.50 14.55 79.47      
  - สารและสมบัติของสาร 148 13 0 9 2.89 1.76 22.25 60.92      
  - แรงและการเคลื่อนที่ 148 7 0 5 1.90 1.19 27.12 62.87      
  - พลังงาน 148 9 0 5 1.68 1.14 18.62 68.28      
  - กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก 148 8 0 4 1.05 0.94 13.18 89.07      
** จุดตัดต่างๆ :    ภาษาไทย 9.56 / 24.36  คณิตศาสตร์ 4.59 / 13.97  วิทยาศาสตร์ 6.31 / 15.67