99163685-3d88-41b3-89aa-323db0ee81ab
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ปีการศึกษา 2553
1062040434
โรงเรียนคณฑีพิทยาคม เด็กปกติ
อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
กลุ่มสาระการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้ จำนวน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน ส่วนเบี่ยงเบน คะแนนเฉลี่ย สปส.การ ร้อยละของจำนวนนักเรียน
  นักเรียน เต็ม ต่ำสุด สูงสุด เฉลี่ย มาตรฐาน ร้อยละ กระจายร้อยละ ปรับปรุง พอใช้ ดี
ทุกเพศ                      
รวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 109 150 13 62 34.82 10.30 23.21 29.58      
ภาษาไทย 109 60 4 34 16.71 7.02 27.84 42.04 16.51 66.97 16.51
  - การอ่าน 109 16 0 11 3.89 2.33 24.31 59.92      
  - การเขียน 109 8 0 6 2.46 1.90 30.73 77.20      
  - การฟัง การดู และการพูด 109 8 0 8 2.92 2.10 36.47 71.98      
  - หลักการใช้ภาษา 109 12 0 9 3.96 1.81 33.03 45.67      
  - วรรณคดีและวรรณกรรม 109 16 0 11 3.48 2.05 21.73 59.04      
คณิตศาสตร์ 109 40 1 19 7.93 2.98 19.82 37.64 11.01 86.24 2.75
  - จำนวนและการดำเนินการ 109 14 0 6 2.49 1.48 17.76 59.61      
  - การวัด 109 4 0 2 0.55 0.65 13.76 117.23      
  - เรขาคณิต 109 10 0 7 2.19 1.48 21.93 67.55      
  - พีชคณิต 109 8 0 5 2.03 1.19 25.34 58.69      
  - การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 109 4 0 3 0.67 0.78 16.74 116.82      
วิทยาศาสตร์ 109 50 1 24 10.18 3.54 20.37 34.77 14.68 77.98 7.34
  - สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต 109 13 0 8 2.09 1.70 16.09 81.14      
  - สารและสมบัติของสาร 109 13 0 8 3.06 1.66 23.57 54.26      
  - แรงและการเคลื่อนที่ 109 7 0 4 2.19 1.07 31.32 48.66      
  - พลังงาน 109 9 0 5 1.64 1.11 18.25 67.59      
  - กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก 109 8 0 3 1.19 0.94 14.91 78.62      
** จุดตัดต่างๆ :    ภาษาไทย 9.56 / 24.36  คณิตศาสตร์ 4.59 / 13.97  วิทยาศาสตร์ 6.31 / 15.67