99163685-3d88-41b3-89aa-323db0ee81ab
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ปีการศึกษา 2553
1062040439
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร เด็กปกติ
อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
กลุ่มสาระการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้ จำนวน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน ส่วนเบี่ยงเบน คะแนนเฉลี่ย สปส.การ ร้อยละของจำนวนนักเรียน
  นักเรียน เต็ม ต่ำสุด สูงสุด เฉลี่ย มาตรฐาน ร้อยละ กระจายร้อยละ ปรับปรุง พอใช้ ดี
ทุกเพศ                      
รวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 243 150 15 82 39.49 13.84 26.33 35.04      
ภาษาไทย 243 60 3 44 18.26 7.71 30.43 42.20 11.52 66.26 22.22
  - การอ่าน 243 16 0 11 3.98 2.54 24.85 63.99      
  - การเขียน 243 8 0 7 2.91 1.92 36.37 65.99      
  - การฟัง การดู และการพูด 243 8 0 8 3.35 2.38 41.92 70.93      
  - หลักการใช้ภาษา 243 12 0 9 4.19 1.83 34.88 43.62      
  - วรรณคดีและวรรณกรรม 243 16 0 13 3.84 2.51 23.97 65.46      
คณิตศาสตร์ 243 40 2 30 9.83 4.25 24.57 43.29 3.70 84.77 11.52
  - จำนวนและการดำเนินการ 243 14 0 11 3.30 2.03 23.57 61.50      
  - การวัด 243 4 0 4 0.68 0.84 17.08 123.63      
  - เรขาคณิต 243 10 0 9 2.76 1.65 27.61 59.72      
  - พีชคณิต 243 8 0 7 2.33 1.29 29.12 55.31      
  - การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 243 4 0 3 0.75 0.82 18.83 109.04      
วิทยาศาสตร์ 243 50 2 25 11.40 4.83 22.81 42.39 14.40 63.79 21.81
  - สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต 243 13 0 10 2.64 2.12 20.29 80.31      
  - สารและสมบัติของสาร 243 13 0 11 3.37 2.04 25.93 60.57      
  - แรงและการเคลื่อนที่ 243 7 0 6 2.27 1.28 32.39 56.24      
  - พลังงาน 243 9 0 8 2.00 1.37 22.22 68.63      
  - กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก 243 8 0 5 1.13 1.04 14.09 92.11      
** จุดตัดต่างๆ :    ภาษาไทย 9.56 / 24.36  คณิตศาสตร์ 4.59 / 13.97  วิทยาศาสตร์ 6.31 / 15.67