99163685-3d88-41b3-89aa-323db0ee81ab
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ปีการศึกษา 2553
1062040440
โรงเรียนไทรงามพิทยาคม เด็กปกติ
อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
กลุ่มสาระการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้ จำนวน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน ส่วนเบี่ยงเบน คะแนนเฉลี่ย สปส.การ ร้อยละของจำนวนนักเรียน
  นักเรียน เต็ม ต่ำสุด สูงสุด เฉลี่ย มาตรฐาน ร้อยละ กระจายร้อยละ ปรับปรุง พอใช้ ดี
ทุกเพศ                      
รวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 118 150 13 71 32.69 11.02 21.80 33.71      
ภาษาไทย 118 60 2 34 14.91 7.07 24.84 47.41 25.42 66.10 8.47
  - การอ่าน 118 16 0 13 3.39 2.38 21.19 70.17      
  - การเขียน 118 8 0 7 2.17 1.77 27.12 81.37      
  - การฟัง การดู และการพูด 118 8 0 8 2.92 2.37 36.44 81.42      
  - หลักการใช้ภาษา 118 12 0 8 3.46 1.78 28.81 51.52      
  - วรรณคดีและวรรณกรรม 118 16 0 10 2.97 1.88 18.59 63.16      
คณิตศาสตร์ 118 40 2 23 7.64 3.32 19.09 43.54 11.86 83.05 5.08
  - จำนวนและการดำเนินการ 118 14 0 8 2.57 1.71 18.34 66.68      
  - การวัด 118 4 0 2 0.45 0.59 11.23 132.11      
  - เรขาคณิต 118 10 0 6 1.97 1.43 19.75 72.67      
  - พีชคณิต 118 8 0 7 2.03 1.24 25.32 61.06      
  - การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 118 4 0 3 0.62 0.73 15.47 117.52      
วิทยาศาสตร์ 118 50 1 24 10.15 3.90 20.31 38.39 18.64 74.58 6.78
  - สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต 118 13 0 7 2.17 1.60 16.69 73.64      
  - สารและสมบัติของสาร 118 13 0 8 3.09 1.63 23.79 52.62      
  - แรงและการเคลื่อนที่ 118 7 0 5 2.08 1.20 29.78 57.33      
  - พลังงาน 118 9 0 5 1.62 1.24 17.98 76.59      
  - กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก 118 8 0 5 1.19 1.05 14.83 88.12      
** จุดตัดต่างๆ :    ภาษาไทย 9.56 / 24.36  คณิตศาสตร์ 4.59 / 13.97  วิทยาศาสตร์ 6.31 / 15.67