99163685-3d88-41b3-89aa-323db0ee81ab
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ปีการศึกษา 2553
1062040445
โรงเรียนขาณุวิทยา เด็กปกติ
อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
กลุ่มสาระการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้ จำนวน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน ส่วนเบี่ยงเบน คะแนนเฉลี่ย สปส.การ ร้อยละของจำนวนนักเรียน
  นักเรียน เต็ม ต่ำสุด สูงสุด เฉลี่ย มาตรฐาน ร้อยละ กระจายร้อยละ ปรับปรุง พอใช้ ดี
ทุกเพศ                      
รวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 343 150 16 81 39.16 12.84 26.11 32.80      
ภาษาไทย 343 60 3 38 18.33 7.26 30.55 39.61 11.37 65.89 22.74
  - การอ่าน 343 16 0 13 4.28 2.49 26.77 58.18      
  - การเขียน 343 8 0 7 2.74 1.90 34.22 69.45      
  - การฟัง การดู และการพูด 343 8 0 8 3.07 2.28 38.41 74.35      
  - หลักการใช้ภาษา 343 12 0 11 4.31 2.01 35.88 46.76      
  - วรรณคดีและวรรณกรรม 343 16 0 10 3.93 2.24 24.58 57.08      
คณิตศาสตร์ 343 40 2 31 9.45 4.43 23.62 46.85 7.00 80.17 12.83
  - จำนวนและการดำเนินการ 343 14 0 13 3.08 2.05 21.97 66.67      
  - การวัด 343 4 0 3 0.65 0.72 16.25 110.35      
  - เรขาคณิต 343 10 0 9 2.71 1.72 27.11 63.52      
  - พีชคณิต 343 8 0 7 2.31 1.48 28.90 63.87      
  - การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 343 4 0 3 0.70 0.78 17.49 110.94      
วิทยาศาสตร์ 343 50 3 23 11.38 3.94 22.76 34.60 9.91 75.51 14.58
  - สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต 343 13 0 11 2.70 2.09 20.74 77.67      
  - สารและสมบัติของสาร 343 13 0 10 3.19 1.82 24.56 56.92      
  - แรงและการเคลื่อนที่ 343 7 0 6 2.26 1.17 32.24 51.70      
  - พลังงาน 343 9 0 7 1.93 1.29 21.44 67.03      
  - กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก 343 8 0 5 1.31 1.11 16.33 85.33      
** จุดตัดต่างๆ :    ภาษาไทย 9.56 / 24.36  คณิตศาสตร์ 4.59 / 13.97  วิทยาศาสตร์ 6.31 / 15.67