99163685-3d88-41b3-89aa-323db0ee81ab
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ปีการศึกษา 2553
1062040448
โรงเรียนสลกบาตรวิทยา เด็กปกติ
อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
กลุ่มสาระการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้ จำนวน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน ส่วนเบี่ยงเบน คะแนนเฉลี่ย สปส.การ ร้อยละของจำนวนนักเรียน
  นักเรียน เต็ม ต่ำสุด สูงสุด เฉลี่ย มาตรฐาน ร้อยละ กระจายร้อยละ ปรับปรุง พอใช้ ดี
ทุกเพศ                      
รวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 182 150 16 67 33.44 9.75 22.29 29.14      
ภาษาไทย 182 60 2 37 15.26 6.33 25.44 41.48 20.88 71.43 7.69
  - การอ่าน 182 16 0 11 3.62 2.29 22.63 63.30      
  - การเขียน 182 8 0 8 2.26 1.72 28.30 75.83      
  - การฟัง การดู และการพูด 182 8 0 8 2.77 2.10 34.62 75.84      
  - หลักการใช้ภาษา 182 12 0 9 3.36 1.62 28.02 48.13      
  - วรรณคดีและวรรณกรรม 182 16 0 12 3.25 1.99 20.30 61.16      
คณิตศาสตร์ 182 40 2 15 8.13 2.78 20.33 34.24 8.24 87.91 3.85
  - จำนวนและการดำเนินการ 182 14 0 7 2.59 1.38 18.52 53.15      
  - การวัด 182 4 0 2 0.51 0.64 12.77 124.69      
  - เรขาคณิต 182 10 0 7 2.33 1.42 23.30 60.89      
  - พีชคณิต 182 8 0 6 2.12 1.25 26.44 59.27      
  - การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 182 4 0 4 0.58 0.75 14.56 129.06      
วิทยาศาสตร์ 182 50 2 19 10.04 3.77 20.09 37.57 19.78 70.33 9.89
  - สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต 182 13 0 8 2.23 1.79 17.12 80.43      
  - สารและสมบัติของสาร 182 13 0 7 2.88 1.54 22.19 53.34      
  - แรงและการเคลื่อนที่ 182 7 0 6 2.03 1.23 28.96 60.78      
  - พลังงาน 182 9 0 6 1.79 1.29 19.84 72.41      
  - กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก 182 8 0 4 1.12 0.90 14.01 80.49      
** จุดตัดต่างๆ :    ภาษาไทย 9.56 / 24.36  คณิตศาสตร์ 4.59 / 13.97  วิทยาศาสตร์ 6.31 / 15.67