99163685-3d88-41b3-89aa-323db0ee81ab
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ปีการศึกษา 2553
1062040446
โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา เด็กปกติ
อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
กลุ่มสาระการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้ จำนวน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน ส่วนเบี่ยงเบน คะแนนเฉลี่ย สปส.การ ร้อยละของจำนวนนักเรียน
  นักเรียน เต็ม ต่ำสุด สูงสุด เฉลี่ย มาตรฐาน ร้อยละ กระจายร้อยละ ปรับปรุง พอใช้ ดี
ทุกเพศ                      
รวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 108 150 11 75 34.83 12.14 23.22 34.85      
ภาษาไทย 108 60 4 36 15.72 6.42 26.20 40.81 16.67 74.07 9.26
  - การอ่าน 108 16 0 12 3.57 2.30 22.34 64.37      
  - การเขียน 108 8 0 6 2.44 1.68 30.56 68.58      
  - การฟัง การดู และการพูด 108 8 0 8 2.94 2.42 36.69 82.31      
  - หลักการใช้ภาษา 108 12 0 8 3.60 1.65 30.02 45.70      
  - วรรณคดีและวรรณกรรม 108 16 0 9 3.17 1.96 19.79 61.89      
คณิตศาสตร์ 108 40 2 19 8.43 2.89 21.06 34.31 8.33 88.89 2.78
  - จำนวนและการดำเนินการ 108 14 0 6 2.53 1.29 18.06 51.16      
  - การวัด 108 4 0 3 0.56 0.63 13.89 113.66      
  - เรขาคณิต 108 10 0 7 2.22 1.40 22.22 62.84      
  - พีชคณิต 108 8 0 6 2.40 1.41 29.98 58.95      
  - การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 108 4 0 3 0.72 0.76 18.06 105.11      
วิทยาศาสตร์ 108 50 2 27 10.69 4.85 21.37 45.36 20.37 65.74 13.89
  - สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต 108 13 0 9 2.47 2.07 19.02 83.59      
  - สารและสมบัติของสาร 108 13 0 11 3.11 2.04 23.93 65.67      
  - แรงและการเคลื่อนที่ 108 7 0 5 2.16 1.29 30.82 59.84      
  - พลังงาน 108 9 0 7 1.91 1.38 21.19 72.23      
  - กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก 108 8 0 4 1.04 1.02 12.96 98.59      
** จุดตัดต่างๆ :    ภาษาไทย 9.56 / 24.36  คณิตศาสตร์ 4.59 / 13.97  วิทยาศาสตร์ 6.31 / 15.67