99163685-3d88-41b3-89aa-323db0ee81ab
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ปีการศึกษา 2553
1062040447
โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม เด็กปกติ
อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
กลุ่มสาระการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้ จำนวน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน ส่วนเบี่ยงเบน คะแนนเฉลี่ย สปส.การ ร้อยละของจำนวนนักเรียน
  นักเรียน เต็ม ต่ำสุด สูงสุด เฉลี่ย มาตรฐาน ร้อยละ กระจายร้อยละ ปรับปรุง พอใช้ ดี
ทุกเพศ                      
รวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 100 150 16 69 36.40 11.63 24.27 31.96      
ภาษาไทย 100 60 3 32 16.59 7.06 27.65 42.57 19.00 70.00 11.00
  - การอ่าน 100 16 0 11 3.87 2.43 24.19 62.72      
  - การเขียน 100 8 0 6 2.05 1.72 25.63 83.88      
  - การฟัง การดู และการพูด 100 8 0 8 3.33 2.27 41.63 68.30      
  - หลักการใช้ภาษา 100 12 0 8 3.82 1.68 31.83 43.93      
  - วรรณคดีและวรรณกรรม 100 16 0 11 3.52 2.12 22.00 60.36      
คณิตศาสตร์ 100 40 3 18 8.77 3.52 21.93 40.15 7.00 83.00 10.00
  - จำนวนและการดำเนินการ 100 14 0 8 2.74 1.66 19.57 60.63      
  - การวัด 100 4 0 2 0.69 0.66 17.25 95.95      
  - เรขาคณิต 100 10 0 7 2.41 1.59 24.10 65.96      
  - พีชคณิต 100 8 0 6 2.28 1.41 28.50 61.74      
  - การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 100 4 0 3 0.65 0.86 16.25 131.88      
วิทยาศาสตร์ 100 50 4 22 11.04 3.83 22.08 34.71 10.00 77.00 13.00
  - สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต 100 13 0 8 2.58 1.85 19.85 71.66      
  - สารและสมบัติของสาร 100 13 1 8 3.30 1.76 25.38 53.36      
  - แรงและการเคลื่อนที่ 100 7 0 5 2.26 1.16 32.29 51.33      
  - พลังงาน 100 9 0 6 1.64 1.29 18.22 78.73      
  - กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก 100 8 0 4 1.26 0.93 15.75 73.64      
** จุดตัดต่างๆ :    ภาษาไทย 9.56 / 24.36  คณิตศาสตร์ 4.59 / 13.97  วิทยาศาสตร์ 6.31 / 15.67