99163685-3d88-41b3-89aa-323db0ee81ab
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ปีการศึกษา 2553
1062040449
โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ เด็กปกติ
อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
กลุ่มสาระการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้ จำนวน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน ส่วนเบี่ยงเบน คะแนนเฉลี่ย สปส.การ ร้อยละของจำนวนนักเรียน
  นักเรียน เต็ม ต่ำสุด สูงสุด เฉลี่ย มาตรฐาน ร้อยละ กระจายร้อยละ ปรับปรุง พอใช้ ดี
ทุกเพศ                      
รวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 219 150 3 76 35.66 11.28 23.77 31.65      
ภาษาไทย 219 60 0 38 16.12 6.67 26.87 41.40 21.00 68.04 10.96
  - การอ่าน 219 16 0 12 3.80 2.38 23.77 62.51      
  - การเขียน 219 8 0 7 2.17 1.87 27.17 85.98      
  - การฟัง การดู และการพูด 219 8 0 8 3.09 2.21 38.58 71.68      
  - หลักการใช้ภาษา 219 12 0 9 3.71 1.67 30.90 44.94      
  - วรรณคดีและวรรณกรรม 219 16 0 10 3.35 2.00 20.95 59.67      
คณิตศาสตร์ 219 40 2 28 8.99 4.04 22.48 44.95 6.39 84.93 8.68
  - จำนวนและการดำเนินการ 219 14 0 10 2.79 1.93 19.96 69.14      
  - การวัด 219 4 0 4 0.61 0.70 15.30 115.04      
  - เรขาคณิต 219 10 0 9 2.75 1.57 27.49 57.21      
  - พีชคณิต 219 8 0 6 2.21 1.29 27.63 58.50      
  - การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 219 4 0 4 0.63 0.75 15.64 119.24      
วิทยาศาสตร์ 219 50 0 25 10.54 4.11 21.09 39.01 12.79 74.89 12.33
  - สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต 219 13 0 9 2.44 1.84 18.79 75.32      
  - สารและสมบัติของสาร 219 13 0 10 3.13 1.84 24.06 58.84      
  - แรงและการเคลื่อนที่ 219 7 0 6 2.06 1.24 29.48 60.25      
  - พลังงาน 219 9 0 6 1.70 1.28 18.92 75.21      
  - กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก 219 8 0 4 1.21 0.99 15.07 82.14      
** จุดตัดต่างๆ :    ภาษาไทย 9.56 / 24.36  คณิตศาสตร์ 4.59 / 13.97  วิทยาศาสตร์ 6.31 / 15.67