99163685-3d88-41b3-89aa-323db0ee81ab
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ปีการศึกษา 2553
1062040450
โรงเรียนวังแขมวิทยาคม เด็กปกติ
อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
กลุ่มสาระการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้ จำนวน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน ส่วนเบี่ยงเบน คะแนนเฉลี่ย สปส.การ ร้อยละของจำนวนนักเรียน
  นักเรียน เต็ม ต่ำสุด สูงสุด เฉลี่ย มาตรฐาน ร้อยละ กระจายร้อยละ ปรับปรุง พอใช้ ดี
ทุกเพศ                      
รวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 117 150 19 72 38.72 11.94 25.81 30.83      
ภาษาไทย 117 60 4 42 19.26 7.79 32.11 40.41 10.26 62.39 27.35
  - การอ่าน 117 16 1 13 4.94 2.64 30.88 53.51      
  - การเขียน 117 8 0 7 2.91 1.85 36.32 63.58      
  - การฟัง การดู และการพูด 117 8 0 8 3.32 2.33 41.56 70.07      
  - หลักการใช้ภาษา 117 12 0 10 4.15 1.87 34.62 45.00      
  - วรรณคดีและวรรณกรรม 117 16 0 13 3.94 2.66 24.63 67.58      
คณิตศาสตร์ 117 40 2 21 8.58 2.89 21.45 33.71 5.98 89.74 4.27
  - จำนวนและการดำเนินการ 117 14 0 7 2.87 1.65 20.51 57.57      
  - การวัด 117 4 0 3 0.51 0.61 12.82 119.04      
  - เรขาคณิต 117 10 0 7 2.32 1.45 23.16 62.53      
  - พีชคณิต 117 8 0 5 2.11 1.12 26.39 53.06      
  - การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 117 4 0 4 0.77 0.85 19.23 111.13      
วิทยาศาสตร์ 117 50 1 29 10.87 4.29 21.74 39.44 10.26 76.07 13.68
  - สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต 117 13 0 7 2.62 1.96 20.18 74.68      
  - สารและสมบัติของสาร 117 13 0 10 3.16 1.90 24.33 60.02      
  - แรงและการเคลื่อนที่ 117 7 0 5 2.02 1.12 28.82 55.61      
  - พลังงาน 117 9 0 6 1.84 1.23 20.42 67.01      
  - กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก 117 8 0 4 1.23 1.03 15.38 83.59      
** จุดตัดต่างๆ :    ภาษาไทย 9.56 / 24.36  คณิตศาสตร์ 4.59 / 13.97  วิทยาศาสตร์ 6.31 / 15.67