99163685-3d88-41b3-89aa-323db0ee81ab
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ปีการศึกษา 2553
1062040454
โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม เด็กปกติ
อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
กลุ่มสาระการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้ จำนวน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน ส่วนเบี่ยงเบน คะแนนเฉลี่ย สปส.การ ร้อยละของจำนวนนักเรียน
  นักเรียน เต็ม ต่ำสุด สูงสุด เฉลี่ย มาตรฐาน ร้อยละ กระจายร้อยละ ปรับปรุง พอใช้ ดี
ทุกเพศ                      
รวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 164 150 11 64 30.18 9.49 20.12 31.44      
ภาษาไทย 164 60 2 35 14.42 6.29 24.03 43.62 25.61 66.46 7.93
  - การอ่าน 164 16 0 9 3.38 2.01 21.11 59.41      
  - การเขียน 164 8 0 7 2.23 1.69 27.82 75.86      
  - การฟัง การดู และการพูด 164 8 0 8 2.55 2.00 31.94 78.31      
  - หลักการใช้ภาษา 164 12 0 9 3.10 1.77 25.86 56.95      
  - วรรณคดีและวรรณกรรม 164 16 0 13 3.16 2.20 19.74 69.61      
คณิตศาสตร์ 164 40 0 18 7.47 2.75 18.67 36.79 9.76 86.59 3.66
  - จำนวนและการดำเนินการ 164 14 0 7 2.40 1.36 17.16 56.79      
  - การวัด 164 4 0 3 0.46 0.66 11.43 144.01      
  - เรขาคณิต 164 10 0 6 2.18 1.38 21.77 63.54      
  - พีชคณิต 164 8 0 5 1.84 1.19 23.02 64.77      
  - การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 164 4 0 3 0.59 0.69 14.79 116.68      
วิทยาศาสตร์ 164 50 1 22 8.29 3.38 16.57 40.85 33.54 63.41 3.05
  - สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต 164 13 0 7 1.58 1.42 12.15 90.09      
  - สารและสมบัติของสาร 164 13 0 8 2.33 1.41 17.92 60.55      
  - แรงและการเคลื่อนที่ 164 7 0 5 1.96 1.14 28.05 58.05      
  - พลังงาน 164 9 0 7 1.49 1.19 16.53 80.01      
  - กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก 164 8 0 5 0.93 0.96 11.59 103.20      
** จุดตัดต่างๆ :    ภาษาไทย 9.56 / 24.36  คณิตศาสตร์ 4.59 / 13.97  วิทยาศาสตร์ 6.31 / 15.67