99163685-3d88-41b3-89aa-323db0ee81ab
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ปีการศึกษา 2553
1062040453
โรงเรียนพิไกรวิทยา เด็กปกติ
อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
กลุ่มสาระการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้ จำนวน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน ส่วนเบี่ยงเบน คะแนนเฉลี่ย สปส.การ ร้อยละของจำนวนนักเรียน
  นักเรียน เต็ม ต่ำสุด สูงสุด เฉลี่ย มาตรฐาน ร้อยละ กระจายร้อยละ ปรับปรุง พอใช้ ดี
ทุกเพศ                      
รวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 143 150 16 64 36.10 9.82 24.07 27.20      
ภาษาไทย 143 60 5 33 17.36 6.11 28.93 35.19 10.49 76.92 12.59
  - การอ่าน 143 16 0 12 4.09 2.19 25.57 53.49      
  - การเขียน 143 8 0 6 2.72 1.82 34.00 66.79      
  - การฟัง การดู และการพูด 143 8 0 8 2.97 2.19 37.15 73.84      
  - หลักการใช้ภาษา 143 12 0 10 3.89 1.72 32.40 44.24      
  - วรรณคดีและวรรณกรรม 143 16 0 10 3.69 2.17 23.03 58.98      
คณิตศาสตร์ 143 40 1 16 7.75 2.59 19.37 33.40 9.09 87.41 3.50
  - จำนวนและการดำเนินการ 143 14 0 6 2.71 1.39 19.38 51.31      
  - การวัด 143 4 0 3 0.49 0.64 12.24 130.26      
  - เรขาคณิต 143 10 0 5 1.87 1.19 18.74 63.28      
  - พีชคณิต 143 8 0 6 2.05 1.36 25.61 66.38      
  - การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 143 4 0 3 0.62 0.74 15.56 118.78      
วิทยาศาสตร์ 143 50 3 22 10.99 3.92 21.99 35.70 9.79 79.02 11.19
  - สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต 143 13 0 9 2.30 2.03 17.70 88.15      
  - สารและสมบัติของสาร 143 13 0 9 3.29 1.80 25.28 54.84      
  - แรงและการเคลื่อนที่ 143 7 0 5 2.17 1.20 30.97 55.29      
  - พลังงาน 143 9 0 6 2.06 1.23 22.92 59.57      
  - กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก 143 8 0 4 1.17 0.98 14.69 83.49      
** จุดตัดต่างๆ :    ภาษาไทย 9.56 / 24.36  คณิตศาสตร์ 4.59 / 13.97  วิทยาศาสตร์ 6.31 / 15.67