99163685-3d88-41b3-89aa-323db0ee81ab
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ปีการศึกษา 2553
1062040452
โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม เด็กปกติ
อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
กลุ่มสาระการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้ จำนวน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน ส่วนเบี่ยงเบน คะแนนเฉลี่ย สปส.การ ร้อยละของจำนวนนักเรียน
  นักเรียน เต็ม ต่ำสุด สูงสุด เฉลี่ย มาตรฐาน ร้อยละ กระจายร้อยละ ปรับปรุง พอใช้ ดี
ทุกเพศ                      
รวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 311 150 12 74 36.49 11.47 24.32 31.43      
ภาษาไทย 311 60 2 38 16.72 7.10 27.87 42.49 16.40 68.17 15.43
  - การอ่าน 311 16 0 12 3.66 2.40 22.89 65.60      
  - การเขียน 311 8 0 7 2.68 1.74 33.56 64.96      
  - การฟัง การดู และการพูด 311 8 0 8 2.92 2.20 36.54 75.16      
  - หลักการใช้ภาษา 311 12 0 10 3.97 1.89 33.09 47.67      
  - วรรณคดีและวรรณกรรม 311 16 0 11 3.48 2.18 21.74 62.71      
คณิตศาสตร์ 311 40 2 25 9.31 3.81 23.28 40.89 7.07 80.39 12.54
  - จำนวนและการดำเนินการ 311 14 0 9 2.86 1.74 20.44 60.75      
  - การวัด 311 4 0 3 0.67 0.69 16.64 103.54      
  - เรขาคณิต 311 10 0 8 2.89 1.75 28.91 60.38      
  - พีชคณิต 311 8 0 6 2.23 1.25 27.81 56.29      
  - การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 311 4 0 3 0.67 0.72 16.72 107.72      
วิทยาศาสตร์ 311 50 3 21 10.45 3.54 20.91 33.85 11.25 78.46 10.29
  - สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต 311 13 0 8 2.45 1.77 18.85 72.38      
  - สารและสมบัติของสาร 311 13 0 9 2.93 1.64 22.51 56.10      
  - แรงและการเคลื่อนที่ 311 7 0 6 2.16 1.16 30.87 53.48      
  - พลังงาน 311 9 0 6 1.81 1.20 20.11 66.39      
  - กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก 311 8 0 4 1.11 0.92 13.83 83.35      
** จุดตัดต่างๆ :    ภาษาไทย 9.56 / 24.36  คณิตศาสตร์ 4.59 / 13.97  วิทยาศาสตร์ 6.31 / 15.67